Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie Kościelnym



Czyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> GOSPODARKA ODPADAMI > UCHWAŁA w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr …../…./2015
Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 6l ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1593; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 87, poz. 122) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; zm.: Dz. U. z 2014 r.  poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane z dołu co dwa miesiące , w następujących terminach: 

1) do 15 marca danego roku, za miesiące styczeń - luty; 

2) do 15 maja danego roku, za miesiące marzec - kwiecień; 

3) do 15 lipca danego roku, za miesiące maj - czerwiec; 

4) do 15 września danego roku, za miesiące lipiec - sierpień; 

5) do 15 listopada danego roku, za miesiące wrzesień - październik; 

6) do 15 stycznia następnego roku, za miesiące listopad - grudzień. 

§ 2. Ryczałtową opłatę roczną dotyczącą nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe i nieruchomości rekreacyjno - wypoczynkowe ich właściciele wnoszą z dołu w terminie do 30 września roku, którego opłata dotyczy.”

§ 3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym nr 84 9334 0001 0000 0000 0215 0001. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny. 

§ 5. Traci moc uchwała XXVI/202/2014 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3661). 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 


Jan Romanowski

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal