Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PWOW >
____

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

Usługi integracji społecznej

 

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Bargłów Kościelny uzyskała dotację w wysokości 289 296 PLN, (część tej dotacji) przeznacza na realizację niżej określonych usług.

 

1. ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Bargłów Kościelny, (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

 

2. SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, dnia 13 czerwca 2008 roku o godzinie 10 00.

 

3. PROCEDURA

Wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 

 

 Opis zamawianych usług

 

1) Stworzenie oraz prowadzenie Centrum Edukacji, Sportu i Rekreacji na terenie Gminy Bargłów Kościelny, w ramach którego świadczone będą następujące usługi:

a) półkolonie letnie oraz zimowe z zorganizowanym wypoczynkiem oraz wyżywieniem dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy:

- w wymiarze min 4 h ( zegarowe) dziennie

- ok. 100 dzieci w całym okresie wykonania zamówienia

- posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej z pomieszczeniami do zajęć (min 80m2)z zapleczem kuchennym oraz toaletą

-dożywianie dzieci

-opieka pedagogiczna

- zapewniony bezpieczny dostęp do placu zabaw oraz boiska szkolnego

- pomoc i mobilizacja do nauki,

- organizowanie wypoczynku w czasie wolnym od nauki.

b) zajęcia taneczne dla dzieci w wieku przedszkolnym w wymiarze min 8 h(zegarowych) miesięcznie

- posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej (min 80m2)

- grupa min 10 osób

- zapewnienie instruktora do nauki tańca

c) organizacja imprez kulturalno – rozrywkowych takich jak festyny, konkursy dla społeczności z terenu Gminy Bargłów Kościelny

- zapewnienie zespołu organizującego i przeprowadzającego imprezy kulturalno – rozrywkowe

d) prowadzenie Centrum Kształcenia na Odległość na Wsi w wymiarze min 20h ( zegarowych) tyg.

- zapewnienie opiekuna pracowni CKNONW

- zabezpieczenie pracowni w niezbędne materiały służące do jej funkcjonowania ( papier, toner)

e) zorganizowanie wolnego czasu osobom starszym poprzez organizację wycieczek

- grupa uczestników ok. 200 osób w całym okresie wykonania zamówienia

- kompleksowe zorganizowanie wycieczki ( od rekrutacji po rozliczenie)

 

 

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

 

Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako:1 godzina lub 1dzień lub 1 miesiąc lub wykonanie usług opisanych powyżej na rzecz 1 beneficjenta.

 

 

Termin wykonania zamówienia: od lipca 2008 do listopada 2009

Kwota do dyspozycji usługodawcy wynosi 208 296,00 zł

 

5. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:

1. Organizacje pozarządowe (NGOs)

2. Organizacje kościelne

3. Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,

4. Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze

5. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne,

 

6. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ

 

1. w odniesieniu do pkt. 4.1a

a. zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług

b. dysponowanie odpowiednią bazą lokalową (min. 80 m2), zapleczem kuchennym i toaletami,

c. dysponowanie boiskiem szkolnym oraz placem zabaw

d. dysponowanie min. 10 osobami z wykształceniem wyższym kierunek pedagogika lub pokrewne oraz min. 2 letnim doświadczeniem w pracy  z dziećmi i  młodzieżą

e. przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć

2. w odniesieniu do pkt 4.1.b

a. zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług

b. dysponowanie odpowiednią bazą lokalową ( min. 80 m2)

c. dysponowanie odpowiednimi akcesoriami niezbędnymi do prowadzenia zajęć

d. zapewnienie nauczyciela prowadzącego zajęcia taneczne

 

3. w odniesieniu do pkt 4.1.c

a) zapewnienie zespołu ds. organizacji imprez kulturalno – rozrywkowych

 

4. w odniesieniu do pkt 4.1.d

a) zapewnienie opiekuna pracowni z  umiejętnością pracy w Centrum Kształcenia na Odległość na Wsi

5. w odniesieniu do pkt 4.1.e

a) zapewnienie zespołu ds. organizacji wolnego czasu osobą starszym

 

 

 

Usługodawca zobowiązany jest zapewnić rozliczenie finansowo – księgowe  zamówienia

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

 

· Oświadczenie o posiadaniu pomieszczenia z wymaganym wyposażeniem

· Wykaz  personelu mającego realizować usługi

 

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji dotyczących spodziewanych rezultatów oferowanych usług, sposobu monitorowania ich osiągnięcia, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

 

7. PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

 

SKŁADANIE OFERT

a) Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska nr 47( pokój nr 1 – sekretariat) do 27 czerwca 2008 r.

b) Oferta ogłoszona została 5 czerwca 2008 roku

c) Oferta winna być ważna przez co najmniej 21 dni od daty określonej w pkt. b)

d) Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„Oferta na świadczenie usług: Centrum Edukacji, Sportu i Rekreacji”, ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.

 

OCENA OFERT

1. Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:

a. Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6

b. Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert).
Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.

c. Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami),

2. Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 2 dni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

3. Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.

4. Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

 

8. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z inspektorem ds. Oświaty Agnieszką Kwiecińską, pokój nr 11, 087-642-40-11, Urząd Gminy Bargłów Kościelny

 

9. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz Oferty

2. Wzór Umowy

 

 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal