Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi
Bargłów Kościelny: Świadczenie usług podstawowej usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa procesowego, w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług (VAT) oraz w innych powiązanych z nim postępowaniach, jak również doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, mającym charakter pomocniczy wobec powyższej podstawowej usługi prawniczej, obejmującym analizę zasadności podniesienia przez Zamawiającego możliwych roszczeń ukierunkowanych na optymalizację rozliczeń VAT.
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, faks 087 6424562 , strona internetowa www.barglow.dt.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług podstawowej usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa procesowego, w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług (VAT) oraz w innych powiązanych z nim postępowaniach, jak również doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, mającym charakter pomocniczy wobec powyższej podstawowej usługi prawniczej, obejmującym analizę zasadności podniesienia przez Zamawiającego możliwych roszczeń ukierunkowanych na optymalizację rozliczeń VAT..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego podstawowej usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa procesowego, w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług (VAT) oraz w innych powiązanych z nim postępowaniach, jak również doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, mającym charakter pomocniczy wobec powyższej podstawowej usługi prawniczej, obejmującym analizę zasadności podniesienia przez Zamawiającego możliwych roszczeń ukierunkowanych na optymalizację rozliczeń VAT możliwego do odliczenia przez Gminę Bargłów Kościelny za przeszłe okresy rozliczeniowe, które są możliwe do skorygowania oraz w okresach rozliczeniowych do roku 2017 włącznie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-5.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi prawnicze, polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki. Zamówienie jest zgodne z prawem, gdyż art. 5 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość zastosowania zamówienia z wolnej ręki w przypadku wyboru Wykonawcy, który będzie świadczył przedmiotowe usługi prawnicze na rzecz Zamawiającego. Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi prawnicze polegające na wykonaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi (w tym przypadku organami podatkowymi - Urzędem Skarbowym) lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, lub jeżeli wymaga tego ochrona ważnych praw lub interes Skarbu Państwa, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących przesłanek wyboru negocjacji bez ogłoszenia oraz przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego podstawowej usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa procesowego, w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług (VAT) oraz w innych powiązanych z nim postępowaniach, jak również doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, mającym charakter pomocniczy wobec powyższej podstawowej usługi prawniczej, obejmującym analizę zasadności podniesienia przez Zamawiającego możliwych roszczeń ukierunkowanych na optymalizację rozliczeń VAT. Powyższe oznacza możliwość zastosowania tych trybów zgodnie z wyborem Zamawiającego, bez konieczności wykazywania zarówno przesłanek określonych w art. 62 ust. 1 i art. 67 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający zdecydował się udzielić zamówienia firmie Deloitte Legal, Pasternak, Korba i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k. ze względu na fakt, że specyfikacja usługi wymaga wiedzy szczegółowej i oparta jest na właściwości Wykonawcy. Kancelaria specjalizuje się w szczególności w szeroko pojętym prawie podatkowym, a prawnicy Kancelarii dysponują doświadczeniem zawodowym w tym zakresie, co gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług oraz efektywność podejmowanych działań. Postępowania te zmierzać mają do odzyskania nadpłaconego przez Gminę podatku VAT i są podyktowane ważnym interesem Gminy Bargłów Kościelny. Celem odzyskania podatku VAT, niezbędne jest skorzystanie z bardzo wykwalifikowanej obsługi prawnej w zakresie usług prawnych, tj. zastępstwa procesowego oraz doradztwa prawnego w zakresie odzyskiwania podatku VAT. Wyżej wymieniona usługa spełnia wymogi określone w założeniach warunkujących zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki bez zastosowania przepisów ustawy odnośnie stosowania przesłanek wyboru tego trybu. Wobec powyższego zastosowanie trybu z wolnej ręki jest w pełni uzasadnione.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Deloitte Legal, Pasternak, Korba i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k., Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal