Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia > INFORMACJA o uprawnieniach osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum powiatowym w sprawie odwołania Rady Pow

INFORMACJA

o uprawnieniach osób niepełnosprawnych
uprawnionych do udziału w referendum powiatowym

w sprawie odwołania Rady Powiatu w Augustowie przed upływem kadencji

zarządzonym na dzień 17 listopada 2013 r.

 

(wydawana na wniosek osoby niepełnosprawnej uprawnionej do udziału w referendum)

 

1. Właściwy obwód głosowania - obwód głosowania Nr 1

2. Lokal obwodowej komisji do spraw referendum przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdujący się najbliżej miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej – lokal Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 1 w Bargłowie Kościelnym

3. Warunki dopisania osoby niepełnosprawnej do spisu osób uprawnionych
do udziału w referendum w obwodzie głosowania
, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji do spraw referendum dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

– osoba niepełnosprawna powinna złożyć wniosek o dopisanie do spisu w wybranym
 przez siebie obwodzie głosowania, właściwym dla lokalu, dostosowanego do potrzeb
 osób niepełnosprawnych, na obszarze gminy Bargłów Kościelny. Wniosek składa się w

 Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny najpóźniej do dnia 4 listopada 2013 r.(termin

 wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

4. Termin referendum – 17 listopada 2013 r.

5. Godziny głosowania – 700-2100

6. Przedmiot referendum  - odwołanie Rady Powiatu w Augustowie przed upływem kadencji.

7. Pytanie w referendum – Czy jesteś za odwołaniem Rady Powiatu w Augustowie?

 TAK  NIE

8. Warunki i formy głosowania:

a) głosowanie korespondencyjne

 głosować korespondencyjnie mogą osoby :

- posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- posiadające orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy, ustalone
na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

- posiadające orzeczenie organu rentowego o niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy;

-  posiadające orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy;

- posiadające orzeczenie organu rentowego o zaliczeniu do I gruру inwalidów;

- osoby posiadające orzeczenie organu rentowego o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

- о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez osobę niepełnosprawną wójtowi gminy najpóźniej do dnia 28 października
2013 r.
(termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

Osoba niepełnosprawna nie później niż 7 dni przed dniem referendum, otrzyma z Urzędu Gminy Bargłów Kościelny pakiet referendalny, w skład którego będzie wchodzić: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym
i tajnym oddaniu głosu, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a — jeżeli osoba niepełnosprawna zażądała jej przesłania.

Nadanie koperty zwrotnej na adres obwodowej komisji może nastąpić nie później niż ostatniego dnia roboczego przed dniem referendum.

Osoba niepełnosprawna może też do czasu zakończenia głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji do spraw referendum, której adres znajduje się na tej kopercie.

Głosować korespondencyjnie nie może osoba niepełnosprawna, która udzieliła pełnomocnictwa do głosowania.

b) głosowanie przez pełnomocnika

Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają osoby posiadające orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby uprawnione
do udziału w referendum, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem gminy Bargłów Kościelny  lub przed innym pracownikiem Urzędu Gminy Bargłów Kościelny upoważnionym przez wójta
do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa osoba spełniająca powyższe kryteria składa wniosek do wójta gminy. Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia
7 listopada 2013 r.

c) głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

 Informacja o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb
 osób niepełnosprawnych podana jest w obwieszczeniu o numerach i granicach obwodów
 głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum.

d) głosowanie w lokalu przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej
 w alfabecie Braille’a
(osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu wzroku posługujące
 się alfabetem Braille;a).

Zamiar głosowania przy użyciu nakładki powinien być zgłoszony wójtowi gminy najpóźniej do dnia 28 października 2013 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub
w formie elektronicznej.
W zgłoszeniu osoba niepełnosprawna wskazuje obwód głosowania, w którym ujęta jest w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum gminnym. W dniu referendum obwodowa komisja do spraw referendum wraz z kartą do głosowania wyda osobie niepełnosprawnej, na jej prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu osoba
ta obowiązana jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę do głosowania.

 e) korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu

Osobie niepełnosprawnej, na jej prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu osobie uprawnionej do udziału w referendum sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tej osoby.

Dopuszczalne jest, aby na życzenie osoby niepełnosprawnej w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

 

 

Wójt

Andrzej Kwieciński

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal