Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia > Obwieszczenie Wójta Gminy Sztabin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

 Sztabin, dnia 4 września 2013 r.

OAG. 6220.5.2013.OZ

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SZTABIN

 

 Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek inwestora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  udrożnieniu rzeki Netty od miejscowości Dębowo do miejscowości Białobrzegi, woj. podlaskie, pow. augustowski. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze Gmin Sztabin, Bargłów Kościelny i Augustów:

 

1. gm. Augustów

· Obręb Gabowe Grądy: działki nr 2, 274, 275, 276, 277, 278, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 292, 293, 294, 296, 297, 306, 308, 309/1, 309/2, 309/3, 309/5,

· Obręb Netta Folwark: działki nr 524, 525, 527, 530, 532, 533, 534, 537, 538, 539, 540, 541, 543, 544, 545, 600, 603,

2. gm. Bargłów Kościelny 

· Obręb łąki Wsi nad rz. Nettą: działki nr 7, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 48, 49, 56, 57, 61, 62, 65, 66, 70, 75, 76, 86, 87, 92, 95, 96, 107, 108, 111, 112, 135, 136, 141, 142, 147, 148, 151, 152, 157, 158, 161, 162, 165, 166, 169, 170, 173, 174, 177, 178, 181, 182, 185, 186, 194, 197, 198, 201, 202, 205, 206, 209, 210, 213, 222, 225, 226, 229, 230, 233, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 260, 293, 294, 297, 298, 301, 302, 305, 306, 309, 310, 313, 314, 317, 318, 321, 322, 326, 329, 330, 333, 334, 337, 338, 341, 342, 345, 346, 349, 350, 353, 354, 357, 358, 361, 362, 365, 370, 373, 374, 377, 378, 381, 382, 385, 386, 389, 390, 393, 394, 397, 398, 401, 402, 405, 406, 409, 410, 413, 417, 418, 421, 422, 425, 426, 429, 430, 434, 437, 438, 441, 442, 445, 446, 449, 450, 453, 454, 457, 458, 459, 460, 463, 464, 482, 487, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 506, 510, 511, 515, 516, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 536, 537, 541, 542, 545, 546, 547, 550, 551, 554, 555, 560, 568, 575, 578, 583, 584, 591, 592, 599, 612, 613, 618, 619, 624, 625, 630, 631, 636, 637, 638, 639, 644, 645, 646, 647, 652, 664, 665, 670, 671, 676, 677, 682, 683, 707, 712, 713, 715, 716, 721, 722, 724, 729, 737, 738, 739,740, 745, 746, 747, 748, 755, 756, 763, 768, 769, 773, 774, 779, 780, 781, 786, 787, 788, 793, 794, 799, 800, 805, 806, 811, 818, 823, 824, 825, 830, 831, 832, 833, 838, 840, 845, 846, 847, 849, 850, 856, 857, 858, 859, 861, 862, 864, 865, 534/1, 534/2, 534/3, 535/2, 535/3, 535/4, 535/5, 538/1, 538/2, 732/1, 732/2, 753/1, 753/2, 753/3, 754/1, 754/2, 754/3,  

· Obręb Łąki Wsi Tajno Orzechówka: 691, 692, 693, 

· Obręb Pruska: 694, 

· Obręb Tajenko: 307, 308, 320, 321, 323, 324, 695.

3. gm. Sztabin  

· Obręb Jaziewo: 377, 378, 384, 386, 395, 401, 403, 409, 410, 413, 414, 417, 431, 432, 433, 435, 511, 512, 513, 557, 558, 559, 560, 575, 576, 587, 633, 634, 635, 678, 724, 728, 735, 737, 740, 743, 746, 748, 750, 753, 754, 781, 784, 795, 796, 849, 851, 853, 855, 857, 859, 861, 863, 865, 867, 871, 872, 874, 876, 879, 882, 885, 280/1, 282/1, 287/1, 288/1, 289/1, 289/6, 290/1, 291/4, 292/1, 293/1, 297/10, 297/4, 297/7, 298/1, 299/1, 300/1, 301/1, 302/1, 303/1, 303/4, 304/1, 305/1, 306/1, 307/1, 308/1, 309/1, 309/4, 310/1, 318/1, 319/1, 319/4, 387/1, 387/2, 388/2, 397/1, 397/2, 398/2, 398/3, 398/8, 398/9, 399/1, 402/1, 402/2, 404/1, 404/2, 412/1, 412/2, 415/2, 415/3, 434/1, 434/2, 434/3, 436/1, 439/1, 440/3, 440/4, 441/5, 441/7, 441/9,442/1,442/3, 443/4, 561/1,   

· Obręb Sosnowo 1, 2, 3, 9, 20, 24, 26, 28, 36, 39, 41, 43, 45, 47, 55, 59, 61, 64, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 85, 87, 89, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 263, 264, 267, 268, 271, 272, 273, 274, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 473, 474, 478, 487

 Zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 65 (budowle przeciwpowodziowe, z wyłączeniem przebudowy wałów przeciwpowodziowych polegającej na doszczelnieniu korpusu wałów i ich podłoża, w celu ograniczenia możliwości ich rozmycia i przerwania w czasie przechodzenia wód powodziowych, a także regulacja wód lub ich kanalizacja rozumiana jako zagospodarowanie wód umożliwiające ich wykorzystanie do celów żeglugowych) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz.1397 ), planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których można wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach obszaru Natura 2000 „Ostoja Biebrzańska” ( kod: PLB200006) oraz „Dolina Biebrzy” ( kod: PLH 200008).

Organem administracyjnym właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Sztabin . Organami właściwymi do wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla tego przedsięwzięcia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku . Inwestycja znajduje się na obszarze gmin Sztabin, Augustów i Bargłów Kościelny. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje Wójt Gminy Sztabin w porozumieniu z Wójtem Gminy Augustów i Wójtem Gminy Bargłów Kościelny.

Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania przez strony postępowania uwag i wniosków w terminie 7 od daty doręczenia w Urzędzie Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53 16-310 Sztabin,  pok. Nr 20, na stanowisku ds. przygotowania inwestycji w godz.7°°-15°° .

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu,  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym  (Dz. U. Nr 130,poz. 1450, z późn. zm.)

Zgodnie z art.49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Złożone skargi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Sztabin przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji w/w przedsięwzięcia.

 

   Tadeusz Drągiewicz – Wójt Gminy 

 

Sprawę prowadzi:

Janusz Lotkowski

tel. 87 6439761

Janusz.Lotkowski@sztabin.ug.gov.pl

 

 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal