Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie Kościelnym



Czyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia > POSTANOWIENIE

Bargłów Kościelny, dnia 07.03. 2012 r.

WB.6220.1.2012

 

POSTANOWIENIE

 

 

 Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Żukowskiego zam. 16-300 Augustów ul. Mazurska 3 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „ Budowa Małej elektrowni wiatrowej o mocy zainstalowanej 0,6 MW " zlokalizowanej zlokalizowanej na działce nr 21  w obrębie geodezyjnym Żrobki  w Gminie Bargłów Kościelny “

 

p o s t a n a w i a m

 stwierdzać obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:  „ Budowa Małej elektrowni wiatrowej o mocy zainstalowanej 0,6 MW " zlokalizowanej zlokalizowanej na działce nr 21  w obrębie geodezyjnym Żrobki  w Gminie Bargłów Kościelny “

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Pan Mariusz Żukowski zam. 16-300 Augustów ul. Mazurska 3 wystąpił do tut. Organu z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„ Budowa Małej elektrowni wiatrowej o mocy zainstalowanej 0,6 MW " zlokalizowanej zlokalizowanej na działce nr 21  w obrębie geodezyjnym Żrobki  w Gminie Bargłów Kościelny “

 

 

 Planowane zamierzenie wymienione jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r. - z późniejszymi zmianami, §3 ust. 1, pkt 78), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko.

 Tut. Organ zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  

 Regionalny dyrektor ochrony Środowiska w postanowieniu z dnia 29 lutego 2012 roku nr WSTI.4240.17.2012.AN wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 Jednocześnie ustalił zakres raportu oddziaływania na środowisko:

 

Ustalam zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie wg art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

1. ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

Ustalam następujący zakres raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko w zakresie ochrony przyrody:

1) charakterystyka wykorzystywania przestrzeni powietrznej przez migrującą, lęgową

2. zimującą awifaunę w ciągu całego roku, w tym dokładny przebieg tras przelotów, kierunki i wysokości przemieszczenia się ptaków, lokalny i regionalny schemat przemieszczania się, analiza w cyklu rocznym, związki pomiędzy występowaniem ptaków a siedliskami odnoszące się do możliwości odpoczynku i żerowania w okresie dyspersji polęgowej, a następnie migracji wiosennych (od końca lutego do końca maja), jesiennych (od połowy lipca do końca listopada), możliwości odpoczynku i żerowania w okresie zimowania,

2) przedstawienie opisu metodyki prowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej dla lokalizacji farmy wiatrowej w ramach monitoringu przedinwestycyjnego,

1) wykonanie inwentaryzacji gatunków ptaków lęgowych (od początku marca do połowy lipca) i ich siedlisk ze szczególnym uwzględnieniem gatunków średniolicznych, strefowych, szponiastych, o dużych rozmiarach ciała oraz, gatunków z I załącznika Dyrektywy Ptasiej zlokalizowanych w strefie oddziaływania inwestycji,

2) wpływ inwestycji na szlaki migracyjne ptaków, miejsca ich odpoczynku i żerowania w trakcie sezonowych wędrówek oraz awifaunę lęgową,

3) charakterystyka wykorzystania terenu planowanej inwestycji przez chiropterofaunę w ciągu całego roku, tj. w okresie migracji wiosennych, rozrodu, migracji jesiennych oraz w hibernacji, z uwzględnieniem dokładnego rozpoznania przebiegu tras, kierunków

i wysokości przemieszczania się nietoperzy, sezonowości ich występowania, lokalnego

i regionalnego schematu przemieszczania się, związków pomiędzy występowaniem nietoperzy a siedliskami oraz możliwościami żerowania,

4) wpływ inwestycji na występowanie i szlaki migracyjne nietoperzy,

5) oddziaływanie farmy wiatrowej jako bariery ekologicznej,

6) ocena wpływu planowanej inwestycji na elementy ekologicznej sieci Natura 2000, w tym: potencjalny bezpośredni, pośredni, wtórny, skumulowany, krótko-, średnio-,

i długoterminowy, stały i chwilowy wpływ planowanej inwestycji na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których zostały wyznaczone lub zaproponowane do wyznaczenia obszary Natura 2000; także ocena skutków lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych dla ciągłości istnienia obszarów Natura 2000, możliwość istotnego oddziaływania elektrowni wiatrowych na gatunki, dla których wyznaczono lub zaplanowano wyznaczanie ostoi Natura 2000, oddziaływanie innych czynników lub elementów związanych z pracą elektrowni wiatrowej na sieć Natura 2000,

7) ocena wpływu skumulowanego realizacji przedsięwzięcia w powiązaniu z innymi farmami wiatrowymi oraz liniami elektroenergetycznymi na integralność obszarów sieci Natura 2000, analiza graficzna zagadnień określonych w punktach 1-9 w formie map przedstawiających planowaną lokalizację inwestycji w odniesieniu do obszarów Natura 2000, siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków awifauny i chiropterofauny oraz innych cennych gatunków zwierząt,

8) analiza alternatywnych wariantów realizacji przedsięwzięcia polegających na zmianie lokalizacji przedsięwzięcia, zmianie liczby oraz zmianie rozmieszczenia siłowni wiatrowych, opisu przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;

9) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania (monitoring porealizacyjny), w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;

przedstawienie propozycji działań minimalizujących negatywne oddziaływanie inwestycji wynikających z przeprowadzonego monitoringu porealizacyjnego. 

 

 Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie opinią Nr 06/0/NZ/2012 z dnia 07 marca 2012 r., również stwierdził potrzebę wykonania oceny oddziaływania na środowisko ww przedsięwzięcia i określa wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na życie i zdrowie ludzi.

 

 

 Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, jego położenie oraz możliwe oddziaływanie uznano, że będzie miało ono znaczące oddziaływanie na środowisko i mieszkańców, dlatego też zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na środowisko. 

 

 

Pouczenie

 

 

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie

 

 

Otrzymują:

 

Strony postępowania wg rozdzielnika.

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal