Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia >
Decyzja

Bargłów Kościelny, dnia 16.08.2010r

 

WB.5217-2/10

 

 

Decyzja

 

 

 

 

 Na podstawie art. 105§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) i mając na uwadze art. 71 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

 

umarzam postępowanie

 

 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rekultywacja składowisk odpadów na terenie gmin członkowskich „Związku Komunalnego Biebrza” , polegającego na : opracowaniu dokumentacji, zamknięciu i przeprowadzeniu rekultywacji składowiska odpadów w m. Kroszówka (Gm. Bargłów Kościelny) na działce oznaczonej nr geodezyjnym 100.

 

Uzasadnienie

 

 Związek Komunalny Biebrza, 16-150 Suchowola, PL. Kościuszki 5 wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Rekultywacja składowisk odpadów na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Biebrza, polegającego na: opracowaniu dokumentacji, zamknięciu i przeprowadzeniu rekultywacji składowiska odpadów w m. Kroszówka (Gm. Bargłów Kościelny) na działce oznaczonej nr geodezyjnym 100.

 

 Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257 poz. 2573 z późniejszymi zmianami) planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których można wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla których można wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ani do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a zatem w myśl art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) nie jest w tym przypadku wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przedsięwzięcie realizowane będzie też poza granicami obszaru Natura 2000.

 Niemniej jednak Wójt Gminy Bargłów Kościelny mając na uwadze z art. 74, ust. 3, oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ) podał do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, jak też na stronie internetowej Urzędu Gminy o wszczęciu postępowania oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy i o możliwości składania wniosków i uwag.

W przewidzianym terminie uwag ani wniosków nie zgłoszono.

 Ponadto w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 61, ust. 1 pkt. 1 oraz art. 59 st. 2 pkt. 1 cytowanej wyżej ustawy Wójt Gminy Bargłów Kościelny wystąpił z wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, jak też do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Augustowie o wydanie opinii, do do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku pismem Nr RDOŚ-20-WOOŚ-II-66130-531/10/as z dnia 03 sierpnia 2010 wyraziła stanowisko, że wykonanie rekultywacji nie jest przedsięwzięciem w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt. 73 cytowanego wyżej rozporządzenia i nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji, które są wymienione w art. 72 ust. 1 w/wym. ustawy. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskanie wymienionych w tym artykule decyzji.

 

 Po przeanalizowaniu dotyczących sprawy dokumentów i mając na uwadze powyższe uznano, że postępowanie w sprawie stało się bezprzedmiotowe i zgodnie z art. 105 § 1 KPA postanowiono orzec jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

 Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, ul Noniewicza 89 za pośrednictwem Wójta Gminy w Bargłowie Kościelnym w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Związek Komunalny Biebrza

16-150 Suchowola, Pl. Kościuszki 5 na adres: 16-200 Dąbrowa, ul. Gen. Sulika 4

2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym

3. Strona internetowa Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym

4. a/a

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal