Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 5 250 000 PLN (słownie:pięć milionów dwieście pi
29/07/2010    S145    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Bargłów Kościelny: Usługi udzielania kredytu

2010/S 145-223478

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE

Urząd Gminy Bargłów Kościelny
Augustowska 47
Kontaktowy: Urząd Gminy Bargłów Kościelny
Do wiadomości: Grzegorz Kasjanowicz
16-320 Bargłów Kościelny
POLSKA
Tel. +48 876424011
E-mail: kasjanowicz@barglow.dt.pl
Faks +48 876424562

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.barglow.dt.pl

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Ogólne usługi publiczne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 5 250 000 PLN (słownie:pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy PLN) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6

Kod NUTS PL343

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 5 250 000 PLN (słownie:pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy PLN) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66113000

II.1.6)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.2)CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 980 165,80 PLN
Bez VAT

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U. UE: 2010/S 105-159730 z dnia 2.6.2010

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1)DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
21.7.2010
V.2)LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2
V.3)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Bank Gospodarstwa Krajowego
Legionowa 28
15-281 Białystok
POLSKA
Tel. +48 857485252
Faks +48 857485251

V.4)INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia 
Wartość 980 165,80 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Najniższa oferta 828 227,25 oraz najwyższa oferta 829 549,64 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, liczbę miesięcy 78
V.5)PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA
Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.2)INFORMACJE DODATKOWE
VI.3)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
al. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Gminy Bargłów Kościelny
Augustowska 47
16-320 Bargłów Kościelny
POLSKA
E-mail: barglow@barglow.dt.pl
Tel. +48 876424011
Internet: www.barglow.dt.pl
Faks +48 87643562

VI.4)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
28.7.2010
komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal