Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia > DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w c

Bargłów Kościelny, dnia 19 kwietnia 2010 r.

O.5217-7/09/10

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), a także w związku z § 3 ust. 1 pkt 56 i 72 a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) oraz z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok, z dnia 15 grudnia 2009 r. i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

 

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia

polegającego na budowie obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny

w ciągu drogi krajowej nr 61 Szczuczyn – Augustów

i jednocześnie:

 

I. Określam:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej nr 61 Szczuczyn – Augustów według wskazanego przez wnioskodawcę wariantu IA w km 236+275 ÷ 248+413. Wariant ten o długości 12,138 km przewiduje obejście miejscowości Bargłów Kościelny po stronie południowej.

Parametry techniczne obwodnicy:

- Klasa drogi – GP

- Prędkość projektowa – 100 km/h

- Ilość jezdni – 1

- Ilość pasów ruchu – 2

- Szerokość pasa ruchu – 3,50 m

- Szerokość jezdni – 7,00 m

- Szerokość nawierzchni – 8,40 m

- Szerokość korony drogi – 10,90 m

- Szerokość opasek bitumicznych – 2 x 0,70 m

Kolizje z istniejącą drogą krajową nr 61 rozwiązane będą za pomocą skrzyżowań jednopoziomowych. – 3 szt.: SK-1 – skrzyżowanie w km 236+819, SK-2 – skrzyżowanie w km 240+418, SK-3 – skrzyżowanie w km 246+905. Drogi przecinające projektowaną obwodnicę Bargłowa Kościelnego na odcinkach między skrzyżowaniami zostaną przebudowane w sposób umożliwiający bezkolizyjną i sprawną komunikację (dla usprawnienia przewidziano wybudowanie przejazdów gospodarczych).

 Na trasie projektowanej obwodnicy Bargłowa Kościelnego występuje 8 obiektów inżynierskich w przybliżonych lokalizacjach:

· obiekty usytuowane w ciągu obwodnicy:

- PG-1 w km 238+016 wiadukt nad drogą dojazdową,

- M-2 w km 239+398 most nad rzeką Słuczką,

- WE-3 w km 239+694 nad drogą powiatową 1211B Solistówka – Barszcze,

- PG-4 w km 241+812 wiadukt nad drogą dojazdową,

· obiekty nad obwodnicą:

- WD-5 w km 242+645 droga gminna Bargłów Kościelny – Kroszewo,

- WD-6 w km 243+992 droga gminna Bargłów Kościelny – Górskie,

- WD-7 w km 245+325 droga powiatowa Bargłów Kościelny – 1214B Stare Tajno,

- WD-8 w km 246+372 droga powiatowa Bargłów Kościelny – 1218B Netta Folwark.

Realizacja obwodnicy Bargłowa Kościelnego wiąże się z koniecznością przebudowy kolidujących urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej: linii energetycznych średniego i niskiego napięcia oraz sieci wodociągowej.

Planowane przedsięwzięcie nie koliduje z obszarami włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, obszarami parków narodowych i krajobrazowych oraz rezerwatami przyrody. Planowana obwodnica przecina Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Rajgrodzkie” oraz Obszar Chronionego Krajobrazu „Jeziora Rajgrodzkie”.

Obwodnica Bargłowa Kościelnego nie przecina obszaru żadnego głównego zbiornika wód podziemnych.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

2.1. Wytwórnię mas bitumicznych, węzeł betoniarski, warsztaty i bazy materiałowo-składowe oraz parkingi maszyn i sprzętu budowlanego zlokalizować, w oddaleniu od zabudowań mieszkalnych, z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni.

2.2. W miarę możliwości należy zapewnić utwardzenie placów budowy oraz dróg dojazdowych do nich (np. płytami Jumbo).

2.3. W maksymalnym stopniu wykorzystać istniejącą sieć szlaków komunikacyjnych do wytyczenia dróg dojazdowych do placu budowy.

2.4. Podczas prowadzonych prac rozbiórkowych i budowlanych należy przestrzegać zasad prawidłowej organizacji pracy, stosować sprawne i wydajne urządzenia oraz dbać o ich należyte użytkowanie i konserwację na placu budowy. W przypadku usterki maszyn, wycieków smarów i olejów bezzwłocznie usuwać uszkodzenia by zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.

2.5. Ścieki bytowe powstające w trakcie budowy odprowadzać bezpośrednio do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych które należy sukcesywnie opróżniać.

2.6. Przenośnych sanitariatów oraz placów parkingowych maszyn, miejsc składowania sprzętu i urządzeń budowlanych oraz zaplecza budowy nie lokalizować w km od ok. 239+100 do ok. 240+000 (dolina rzeki Słuczki, teren o wysokim poziomie wód gruntowych i glebach torfowych).

2.7. Uciążliwe akustycznie prace rozbiórkowe i budowlane wykonywać wyłącznie w porze dziennej (w godz. 6.00 – 22.00).

2.8. Warstwę próchniczną gleby zdjętą z pasa robót odpowiednio deponować i w miarę możliwości wykorzystać do rekultywacji terenów po zakończeniu budowy obwodnicy.

2.9. W maksymalnym stopniu należy ograniczać ilość odkrytych wykopów i miejsc składowania zebranego gruntu. Ziemię z wykopów w pierwszej kolejności wykorzystać na placu budowy lub do rekultywacji terenów przekształconych w jej trakcie, a jej nadmiar przekazać do wykorzystania innym podmiotom lub zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.10.Ograniczać wielkości nasypów i wykopów oraz maksymalnie skracać czas trwania tych robót.

2.11.Po wykonaniu nasypów i skarp rowów zaleca się jak najszybsze ich umocnienie i obsianie trawą (lub darniowanie) celem ograniczenia erozji powierzchniowej.

2.12.Przewożony grunt oraz materiały budowlane zabezpieczyć przed pyleniem np. poprzez przykrycie materiałów sypkich plandekami, zapewnienie optymalnej wilgotności.

2.13.Zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji inwestycji prowadzić właściwą gospodarkę odpadami: gromadzić je selektywnie, magazynować w miejscach do tego wyznaczonych oraz przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.

2.14.Wykonać analizę destruktu asfaltowego uzyskanego w wyniku rozbiórki nawierzchni drogowych w celu zakwalifikowania go do właściwej grupy i podgrupy odpadów i określenia dalszego sposobu postępowania z tym odpadem.

2.15.Prace budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby nie spowodować trwałych zmian w stosunkach wodnych mogących negatywnie wpłynąć na grunty sąsiednie.

2.16.Wody opadowe z powierzchni szczelnych projektowanej obwodnicy należy odprowadzać powierzchniowo poprzez przydrożne rowy trawiaste oraz poprzez odcinki kanalizacji deszczowej np. na łukach drogi i obiektach inżynierskich.

2.17.Wody opadowe pochodzące z nawierzchni drogi, ujęte w szczelne otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, należy wstępnie podczyszczać w urządzeniach oczyszczających (np. separatorze, osadniku) przed ich wprowadzeniem do odbiornika, w celu dotrzymania obowiązujących w tym zakresie norm.

2.18.W miejscach występowania płytko zalegających wód gruntowych w szczególności ok. km: 239+000 ÷ 239+400, 241+100 ÷ 241+500, 243+500 ÷ 244+100 zaleca się zastosowanie geowłókniny w dnie rowów przydrożnych.

2.19.Zapewnić pełną skuteczność działania wszystkich obiektów i urządzeń do oczyszczania i retencjonowania spływów deszczowych poprzez ich właściwe wykonanie i eksploatację.

2.20.Prowadzić systematyczny nadzór, przeglądy i konserwacje urządzeń służących do odwadniania drogi i oczyszczania wód opadowych.

2.21.Przed realizacją inwestycji należy przeprowadzić badania archeologiczne zgodnie z wytycznymi właściwego organu ochrony zabytków i przepisami szczególnymi obowiązującymi w tym zakresie.

2.22.Przyjąć minimalną szerokość pasa robót tak, aby zniszczeniu uległa jak najmniejsza powierzchnia roślinności i siedlisk zwierząt.

2.23.Pnie i korzenie istniejących drzew występujące w bezpośrednim sąsiedztwie terenów, na których prowadzone będą prace budowlane powinny być zabezpieczone na czas trwania tych prac (np. poprzez odeskowanie pni, owinięcie matami słomianymi lub trzcinowymi).

2.24.Doły po karczowaniu pni należy zasypywać (mogą one powodować zmiany w warunkach gruntowo-wodnych na obrzeżu pasa drogowego).

2.25.Wycinkę drzew i krzewów na terenie inwestycji przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, który trwa od 01 marca do 31 sierpnia.

2.26.Wszystkie prace budowlane prowadzić pod nadzorem przyrodniczym. Podczas prowadzenia prac ziemnych związanych z budową przepustów, w okresie migracji płazów (od 01 marca do 31 maja i od 15 września do 15 października) ustawić tymczasowe płotki ochronne oraz zapewnić dwukrotne w ciągu dnia kontrole nadzoru przyrodniczego i możliwość przenoszenia migrujących zwierząt na drugą stronę drogi.

 

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska, konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:

3.1. W celu zabezpieczenia zabudowy mieszkalnej przed ponadnormatywnym hałasem w kilometrażu obwodnicy: ok. 246+140¸246+600 (3 budynki strona prawa), 247+660 ÷ ok. 247+880 (2 budynki strona prawa), ok. 248+360 ÷ ok. 248+380 (2 budynki strona lewa), zaprojektować ekrany akustyczne.

3.2. Odwodnienie korpusu drogi przewidzieć poprzez rowy przydrożne lub poprzez odcinki kanalizacji deszczowej (na łukach drogi, obiektach inżynierskich).

3.3. Rowy trawiaste zaprojektować z zachowaniem możliwie najmniejszych spadków dna w celu zwiększenia efektu oczyszczania wód opadowych i roztopowych. Na rowach odprowadzających wody opadowe do rzeki Słuczki zaprojektować zastawki awaryjne na wypadek wystąpienia poważnej awarii.

3.4. Wody opadowe przed ich wprowadzeniem do rzeki Słuczki należy oczyszczać w zaprojektowanych urządzeniach oczyszczających (np. osadnikach i separatorach węglowodorów ropopochodnych).

3.5. W miejscach bezodpływowych zaprojektować zbiorniki ekologiczne.

3.6. Na odcinkach, gdzie trasa przebiega w obrębie gruntów słabonośnych, przewidzieć ich wymianę lub zastosowanie odpowiednich technologii pozwalających na uzyskanie odpowiedniej stateczności dla nasypów drogowych i obiektów inżynierskich.

3.7. Zaprojektować pasy zieleni krajobrazowej o szerokości ok. 15 m składające się z gatunków rodzimych i dostosowanych do panujących na analizowanym obszarze warunków siedliskowych.

3.8. Zaprojektować przepusty dla zwierząt w następujących przybliżonych lokalizacjach i o następujących minimalnych parametrach (szer. x wys.):

- km 237+046 jako przepust 3,5 x 1,5 m,

- km 238+149 jako przepust 3,5 x 1,5 m,

- km 239+115 jako przepust 3,5 x 1,5 m,

- km 239+580 jako przepust 3,5 x 1,5 m,

- km 240+010 jako przepust 3,5 x 1,5 m,

- km 240+791 jako przepust 3,5 x 1,5 m,

- km 241+234 jako przepust 3,5 x 1,5 m,

- km 241+750 jako przepust 3,5 x 1,5 m,

- km 243+260 jako przepust 3,5 x 1,5 m,

- km 243+600 jako przepust 3,5 x 1,5 m,

- km 244+205 jako przepust 3,5 x 1,5 m,

- km 244+615 jako przepust 3,5 x 1,5 m,

- km 244+922 jako przepust 3,5 x 1,5 m,

- km 245+263 jako przepust 3,5 x 1,5 m,

- km 245+797 jako przepust 3,5 x 1,5 m,

- km 246+650 jako przepust 3,5 x 1,5 m,

- km 247+275 jako przepust 3,5 x 1,5 m,

- km 247+885 jako przepust 3,5 x 1,5 m.

3.9. W przepustach należy zainstalować półki wyniesione ponad zwierciadło wody, łączące się w sposób ciągły z terenem na zewnątrz, wykonane z materiałów innych niż metal.

3.10.W celu zabezpieczenia drogi przed możliwością wkraczania płazów na jezdnię przy wszystkich przepustach zaprojektować płotki naprowadzające na długości 50 m w każdą stronę od osi przepustu.

3.11.W miejscu przecięcia lokalnych ścieżek migracji dużych i średnich zwierząt w km 238+000 ÷ 239+000 i w km 241+000 ÷ 242+000 należy zastosować środki minimalizujące w postaci np. znaków ostrzegawczych, ograniczenia prędkości do 50-60 km/h czy fotoradaru; droga na odcinku takiego przejścia musi przebiegać na poziomie otaczającego ją terenu lub tylko nieznacznie różnić się wysokością.

 

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych.

 

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie transgraniczne.

Przedsięwzięcie nie będzie powodować oddziaływania transgranicznego i nie wymaga przeprowadzenia postępowania w tym zakresie.

 

II. Stwierdzam konieczność zapobiegania oraz ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Obowiązek zapobiegania i ograniczania oddziaływania należy zrealizować poprzez zastosowanie rozwiązań chroniących środowisko określonych w niniejszej decyzji.

 

III. Nakładam obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej z uwagi na przesłanki wynikające z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.).

 

IV. Nakładam obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej w następującym zakresie.

Analizę porealizacyjną sporządzić po upływie roku od dnia oddania przedsięwzięcia do użytkowania i najpóźniej w terminie 18 miesięcy od dnia oddania przedsięwzięcia do użytkowania przedłożyć ją właściwemu organowi ochrony środowiska. W ramach analizy należy wykonać badania poziomu hałasu. Przekroje pomiarowe należy usytuować w następującej przybliżonej lokalizacji:

  1. w miejscach, gdzie zaproponowano ekrany akustyczne w celu sprawdzenia skuteczności ekranowania:

- km 246+300 – budynku po prawej stronie w odległości 50 m od osi obwodnicy,

- km 247+650 – budynku po prawej stronie w odległości 45 m od osi obwodnicy,

- km 248+380 – budynku po lewej stronie w odległości 52 m od osi obwodnicy,

  1. dla pojedynczej zabudowy mieszkalnej typu zagrodowego w celu weryfikacji obliczonych wartości równoważnego poziomu dźwięku:

- km 237+180 – budynku po prawej stronie w odległości 85 m od osi obwodnicy,

- km 242+300 – budynku po prawej stronie w odległości 102 m od osi obwodnicy.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku dnia 15 grudnia 2009 r. wystąpiła do tut. Organu z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej nr 61 Szczuczyn – Augustów na odcinku od km 236+275 do km 248+413.

Planowane zamierzenie inwestycyjne wymienione jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r. z późniejszymi zmianami - §3 ust. 1, pkt 56 i 72a), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie biuletynu informacji publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym.

W dniu 21 grudnia 2009 r. Wójt Gminy Bargłów Kościelny wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z prośbą o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie opinią Nr 01/0/NZ/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r., stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i zalecił wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na życie i zdrowie ludzi. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem z dnia 20 stycznia 2010 r. znak: RDOŚ-20-WOOŚ-II-66130-107/09/pl stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu.

Tut. Organ przeanalizował rodzaj, zakres i usytuowanie przedsięwzięcia oraz rodzaj i skalę jego możliwego oddziaływania. Stwierdzono, że przedsięwzięcie może oddziaływać na stan środowiska w rejonie jego realizacji m. in. z tytułu oddziaływania transportu samochodowego na stan jakości powietrza i klimat akustyczny. W związku z powyższym Wójt Gminy Bargłów Kościelny postanowieniem z dnia 1 lutego 2010 r. znak: O.5217-7/09/10, nałożył na inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Dnia 4 lutego 2010 r. inwestor przedłożył raport o oddziaływaniu na środowisko budowy obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny. Tut. organ przeprowadził ocenę oddziaływania na środowisko, uzyskał niezbędne opinie oraz zapewnił udział społeczeństwa w postępowaniu.

W ramach przeprowadzonej oceny z udziałem społeczeństwa zgodnie z art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Bargłów Kościelny podał ten fakt do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie z dnia  1  marca 2010 r., znak O.5217-7/09/10, informując społeczeństwo o możliwości zapoznania się z dokumentami i składania ewentualnych uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty dokonania publicznego ogłoszenia. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny w dniach 1 – 22 marca 2010 r. w miejscach zwyczajowo przyjętych w miejscowościach: Barszcze w dniach1-22 marca 2010 r., Bargłów Dworny w dniach 1-22 marca 2010 r., Górskie w dniach 1-22 marca 2010 r., Kroszewo w dniach  1-22 marca 2010 r.., Solistówka w dniach 1-22 marca 2010 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie postanowieniem z dnia 26 marca 2010 r., nr 12/O/NZ/2010 pozytywnie zaopiniował realizację wnioskowanego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem z dnia .6 kwietnia 2010 r. znak: RDOŚ-20-WOOŚ-II-66130-159/10/AS, uzgodnił realizację przedmiotowego przedsięwzięcia określając warunki realizacji przedmiotowej inwestycji, które zostały w całości uwzględnione w niniejszej decyzji.

Tut. organ przeanalizował wszystkie trzy warianty przedsięwzięcia oraz wariant „zerowy” polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia.

Wariant IA – zlokalizowany po południowej stronie miasta, w kilometrażu od km 236+275 do km 248+413, ze skrzyżowaniami jednopoziomowymi.

Wariant IB – zlokalizowany po południowej stronie miasta, w kilometrażu od km 236+275 do km 248+413, z węzłami dwupoziomowymi.

Wariant II – zlokalizowany po północnej stronie miasta, w kilometrażu od km 236+275 do km 248+042, z węzłami dwupoziomowymi.

Wariantem wnioskowanym przez Inwestora do realizacji jest wariant IA.

Warianty porównano w oparciu o szczegółową metodę ujednoliconych wskaźników – tzw. analizę wielokryterialną. Jako czynniki różnicujące warianty przyjęto: długość przecięcia OChK „Jeziora Rajgrodzkie’, powierzchnię zajęcia obszarów leśnych, zajęcie powierzchni siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, zajęcie powierzchni pozostałych ekosystemów, ilość gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej bytujących w buforze obwodnicy, ilość budynków mieszkalnych przeznaczonych do wyburzenia, ilość zabudowy chronionej narażonej na ponadnormatywne oddziaływanie hałasu oraz powierzchnię zajęcia gleb dobrych i średnich kompleksów przydatności rolniczej.

Na podstawie informacji zawartych w raporcie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w szczególności wyników analizy wielokryterialnej, organ stwierdził, iż optymalnym wariantem do realizacji jest wariant IA – proponowany przez inwestora.

Analiza przedłożonego materiału wykazała, że na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk i siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000. Najbliższy obszar sieci Natura 2000 to specjalny obszar ochrony siedlisk „Dolina Biebrzy” (kod: PLH 200008) zlokalizowany w odległości około 6 km. Ze względu na znaczną odległość od granic obszarów sieci Natura 2000 oraz po przeanalizowaniu ewentualnych oddziaływań skumulowanych planowanej do budowy drogi z innymi zamierzeniami inwestycyjnymi stwierdzono, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt dla ochrony których obszar ten został wyznaczony.

W ocenie organu budowa przedmiotowej obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny stanowić może źródło zanieczyszczeń środowiska gruntowo – wodnego. W celu zapobiegania i ograniczenia tego zjawiska zostały w niniejszej decyzji nałożone warunki zapewniające właściwe gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi pochodzącymi z nawierzchni drogi poprzez: odpowiednią lokalizację zaplecza budowy, prowadzenie prac wykonawczych zgodnie z obowiązującymi normami i przy poszanowaniu zasad ochrony środowiska (używanie sprawnego technicznie sprzętu, ograniczenie terenu placu budowy do niezbędnego minimum, właściwa organizacja prac). Zapobieganie i ograniczenie negatywnych oddziaływań inwestycji na środowisko gruntowo – wodne zostanie zapewnione również poprzez zastosowanie przydrożnych rowów trawiastych, geowłókniny w dnie rowów na odcinkach o podwyższonym zwierciadle wód gruntowych oraz system kanalizacji i zastosowanie urządzeń podczyszczających przed ich zrzutem do rzeki Słuczki.

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi polegać będzie głównie na prawidłowej organizacji placu budowy i jego zaplecza, zapewnieniu należytego stanu technicznego maszyn budowlanych i urządzeń oraz na prawidłowej gospodarce humusem i odpadami. Podczas eksploatacji drogi zobowiązano inwestora do prawidłowego zagospodarowania i utrzymania zieleni przydrożnej, co ochroni ziemię przed bezpośrednim zanieczyszczeniami pochodzącymi z drogi.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia wymaga przeprowadzenia wycinki roślinności kolidującej z projektowaną drogą, którą należy ograniczyć do niezbędnego minimum, a drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Na etapie realizacji inwestycji nałożono na inwestora obowiązek zabezpieczenia miejsc postoju sprzętu i maszyn, placu przeznaczonego do składowania materiałów budowlanych przed przedostaniem się do gleby substancji ropopochodnych oraz do prowadzenia właściwej gospodarki humusem i odpadami, a po zakończeniu prac na poszczególnych odcinkach do sukcesywnej rekultywacji terenu.

Zminimalizowanie hałasu na etapie realizacji planowanej inwestycji odbywać się będzie poprzez zastosowanie maszyn i urządzeń posiadających stosowne atesty, wyposażonych w osłony wyciszające. Zobowiązano inwestora do prowadzenia uciążliwych akustycznie prac rozbiórkowych i budowlanych wyłącznie w porze dziennej (w godzinach od 6:00 do 22:00). W związku z tym, iż dla w/w przedsięwzięcia określono, w których miejscach podczas eksploatacji nastąpią przekroczenia norm hałasu, nałożono na inwestora obowiązek wykonania odpowiednich zabezpieczeń przeciwhałasowych Wobec faktu, iż na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia nie można szczegółowo określić ich lokalizacji oraz parametrów, nałożono obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny na etapie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Dopiero po wykonaniu projektu budowlanego będzie możliwa jednoznaczna lokalizacja zarówno urządzeń ochrony przed hałasem, jak i przejść dla zwierząt (przepustów).

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wiąże się ze zmianą krajobrazu. W obrębie projektowanego pasa drogowego obwodnicy oraz w pasach przebudowywanych odcinków pozostałych dróg przewiduje się wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Ze względu na te oddziaływania konieczne jest odpowiednie wkomponowanie przebiegu trasy w istniejący teren oraz jej krajobrazowe uatrakcyjnienie. W związku z powyższym, w niniejszej decyzji nałożono obowiązek nasadzenia pasów zieleni krajobrazowej, które dodatkowo pełnić będą rolę bariery biotechnicznej, szczególnie w odniesieniu do ograniczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, zwiększenia współczynnika pochłaniania dźwięku w środowisku, a także dla ochrony terenów przydrogowych użytkowanych rolniczo. Uatrakcyjnione tereny przydrogowe są najbardziej naturalnym czynnikiem łagodzącym wpływ drogi na istniejące wglądy krajobrazowe. Projektowane pasy zieleni powinny mieć szerokość ok. 15 m i składać się z gatunków rodzimych i dostosowanych do panujących na analizowanym obszarze warunków siedliskowych. Dodatkowo mają one wartości ochronne i środowiskotwórcze, wynikające z oddziaływania zadrzewień na elementy środowiska przyrodniczego (klimat, gleba, woda).

Przedmiotowe przedsięwzięcie w myśl obowiązujących przepisów nie stanowi zakładu o zwiększonym ryzyku oraz zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, może stanowić jedynie miejsce kolizji pojazdów samochodowych przewożących substancje niebezpieczne. W celu ochrony cieków wodnych, a w szczególności wód rzeki Słuczki, przed skażeniem przewidziano urządzenia zabezpieczające (m.in. zastawki, separatory substancji ropopochodnych).

W celu weryfikacji przyjętych założeń i określenia rzeczywistej skuteczności zastosowanych rozwiązań chroniących środowisko nałożono obowiązek sporządzenia analizy porealizacyjnej z zakresu ochrony przed hałasem. Powyższą analizę należy wykonać zgodnie z proponowanymi zapisami w niniejszej decyzji oraz z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 135 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska obszar ograniczonego użytkowania dla drogi krajowej ustala się na podstawie analizy porealizacyjnej, którą należy wykonać po upływie l roku oraz przedstawić w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania. W związku z tym, że z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko nie wynika potrzeba utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w niniejszej decyzji nie nałożono takiego warunku. Jednakże konieczność taka może wynikać dopiero z analizy porealizacyjnej.

W ocenie organu na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w trakcie prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia na etapie wydawania niniejszej decyzji nie można jednoznacznie określić wszystkich koniecznych warunków środowiskowych. Uszczegółowienia na etapie wykonywania projektu budowlanego wymagać będą m.in. kwestie dotyczące: nasadzenia zieleni izolacyjnej, lokalizacji przejść dla zwierząt, lokalizacji urządzeń służących do zbierania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych, lokalizacji i parametrów ekranów akustycznych. Ponadto na tym etapie postępowania trudno jest określić rodzaj ochrony akustycznej, gdyż po niwelacji terenu może okazać się, iż ze względu na ukształtowanie terenu na pewnych odcinkach drogi ekrany akustyczne lepiej jest zastąpić inną formą ochrony akustycznej, np. wałami ziemnymi.

Z uwagi na powyższe Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) nałożył obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia na etapie uzyskiwania decyzji na realizację inwestycji drogowej.

 

W trakcie prowadzonego postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla wnioskowanego przedsięwzięcia do Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

 

Projekt przedmiotowej decyzji przesłano do Burmistrza Rajgrodu w dniu z prośbą o wyrażenie opinii. Burmistrz Rajgrodu nie nie wyraził opinii w określonym terminie w związku z powyższym uznaje się akceptację w/w inwestycji.

 

Nie stwierdzono możliwości transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia.

 

Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia wymagań ochrony środowiska zawartych w obowiązujących przepisach, jeśli spełnione będą warunki określone w niniejszej decyzji.

 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.

 

P O U C Z E N I E

 

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 – 13 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w 72 ust. 1 pkt 1 – 13; wniosek winien być złożony nie później, niż przed upływem 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 72 ust. 3 ww. ustawy.

3. Termin może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

4. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Bargłów Kościelny, w terminie 14 dni o daty jej doręczenia.

 

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

 

Otrzymują:

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Białymstoku

ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

2. Burmistrz Rajgrodu

3. pozostałe strony zgodnie z art. 49 Kpa

4. a/a

 

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

w Białymstoku

ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie

ul. Brzostowskiego 10, 16-300 Augustów


ZAŁĄCZNIK Nr 1

do decyzji Wójta Gminy Bargłów Kościelny,

znak: O.5217-7/09/10

z dnia 19 kwietnia 2010 r.

 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

zgodnie art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 

 

1. Przedmiot i cel planowanego przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny będzie zlokalizowane w całości na terenie województwa podlaskiego, na obszarze powiatu augustowskiego i grajewskiego, w gminach Bargłów Kościelny i Rajgród. Obwodnica, realizowana zgodnie z przebiegiem wariantu IA ze skrzyżowaniami jednopoziomowymi, omija miejscowość Bargłów Kościelny po stronie południowej. Trasa drogi przebiega w ciągu drogi krajowej nr 61 i ma długość 12,138 km – od km 236+275 do km 248+413 – zajętość terenu 160,76 ha.

Głównym celem przedsięwzięcia jest wyprowadzenie ruchu samochodowego i tranzytowego poza teren zwartej zabudowy miejscowości Bargłów Kościelny oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, płynności i komfortu jazdy na drodze krajowej nr 61 Szczuczyn – Augustów.

2. Zakres przedsięwzięcia

2.1. Przedsięwzięcie obejmuje następujące prace budowlane:

- budowę jednojezdniowej obwodnicy m. Bargłów Kościelny o długości 12,138 km,

- budowę trzech skrzyżowań jednopoziomowych,

- budowę 8 obiektów inżynierskich, w tym: 4 obiektów w ciągu obwodnicy (PG-1 w km 238+016 – wiadukt nad drogą dojazdową; M-2 w km 239+398 – most nad rzeką Słuczką; WE-3 w km 239-694 – nad drogą powiatową 1211B Solistówka – Barszcze; PG-4 w km 241+812 – wiadukt nad drogą dojazdową) i 4 obiektów nad obwodnicą (WD-5 w km 242+645 – droga gminna Bargłów Kościelny – Kroszewo; WD-6 w km 243+992 – droga gminna Bargłów Kościelny – Górskie; WD-7 w km 245+325 – droga powiatowa Bargłów Kościelny – 1214B Stare Tajno; WD-8 w km 246+372 – droga powiatowa Bargłów Kościelny – 1218B Netta Folwark),

- budowę przepustów,

- budowę odcinków kanalizacji deszczowej,

- budowę oświetlenia skrzyżowań,

- budowę urządzeń chroniących środowisko,

- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- przebudowę kolidujących z obwodnicą elementów istniejącej infrastruktury technicznej: linii energetycznych napowietrznych średniego i niskiego napięcia; linii wodociągowych.

2.2. Parametry techniczne obwodnicy:

- Klasa drogi – GP

- Prędkość projektowa – 100 km/h

- Ilość jezdni – 1

- Ilość pasów ruchu – 2

- Szerokość pasa ruchu – 3,50 m

- Szerokość jezdni – 7,00 m

- Szerokość nawierzchni – 8,40 m

- Szerokość korony drogi – 10,90 m

- Szerokość opasek bitumicznych – 2 x 0,70 m

Kolizje z istniejącą drogą krajową nr 61 rozwiązane będą za pomocą skrzyżowań jednopoziomowych. – 3 szt.: SK-1 – skrzyżowanie w km 236+819, SK-2 – skrzyżowanie w km 240+418, SK-3 – skrzyżowanie w km 246+905. Drogi przecinające projektowaną obwodnicę Bargłowa Kościelnego na odcinkach między skrzyżowaniami zostaną przebudowane w sposób umożliwiający bezkolizyjną i sprawną komunikację (dla usprawnienia przewidziano wybudowanie przejazdów gospodarczych).

 

2.3. Odprowadzenie wód opadowych

Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie powierzchniowo do ziemi przez rowy trawiaste, a na łukach poziomych i spadkach poprzecznych jezdni drogowych oraz na obiektach inżynierskich poprzez odcinki kanalizacji deszczowej. Na odcinkach o wysokim poziomie wód gruntowych dno rowów trawiastych wyłożone zostanie geowłókniną. Oczyszczone w urządzeniach oczyszczających (separatory i osadniki) wody opadowe odprowadzane będą do istniejących odbiorników, a na odcinkach bezodpływowych do wybudowanych zbiorników ekologicznych.

 

3. Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia związana będzie z emisją zanieczyszczeń do powietrza, emisją hałasu, wytwarzaniem ścieków opadowych i roztopowych oraz odpadów.

Za najistotniejsze uznano oddziaływanie związane z emisją hałasu na etapie eksploatacji drogi. W tym celu zalecono zaprojektowanie i wybudowanie zabezpieczeń ochrony akustycznej (ekranów), pozwalających na dotrzymanie obowiązujących standardów środowiskowych dla zabudowy zlokalizowanej w następującym kilometrażu obwodnicy: 246+140 ÷ 246+600 (3 budynki), 247+660 ÷ 247+880 (2 budynki), 248+360 ÷ 248+380 (2 budynki). Dokładna lokalizacja i parametry techniczne zabezpieczeń przeciwhałasowych określone zostaną na etapie projektu budowlanego.

Rodzaj oraz dokładne parametry ekranów akustycznych zostaną ustalone na etapie pozwolenia na budowę.

Pozostałe oddziaływania, przy zastosowanych rozwiązaniach projektowych i organizacyjnych, będące wynikiem emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji ścieków opadowych i roztopowych oraz wytwarzania odpadów nie będą miały charakteru oddziaływań znaczących i nie będą powodować przekroczeń ustalonych przepisami standardów środowiska.

W celu ograniczenia wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze przewidziano następujące rozwiązania: wykonanie pełnej rekultywacji terenu po zakończeniu budowy, zaś dla wkomponowania projektowanej obwodnicy w istniejący układ krajobrazowy oraz uatrakcyjnienia jej pobrzeża przewiduje się zastosowanie odpowiednio zaprojektowanych pasów zieleni krajobrazowej.

W celu umożliwienia bezpiecznej migracji małym zwierzętom zaprojektowano 18 przepustów o parametrach minimalnych 1,5 x 3 m wraz z płotkami naprowadzającymi na długości 50 m w każdą stronę od osi przepustu. W miejscu przecięcia ścieżek migracji łosia zaproponowano zastosowanie środków minimalizujących np. w postaci znaków ostrzegawczych, ograniczenia prędkości czy fotoradaru.

 

 

4. Oddziaływanie na obszary objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Przedmiotowe przedsięwzięcie przecina Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Rajgrodzkie” na długości około 2,32 km oraz Obszar Chronionego Krajobrazu „Jeziora Rajgrodzkie” na długości około 3,67 km.

Za najistotniejsze w przypadku oddziaływania przedsięwzięcia na wymienione obszary uznano oddziaływania związane z fragmentacją ekosystemów lądowych, utratą powierzchni terenu oraz czasowym płoszeniem zwierząt. W celu ograniczenia wymienionych oddziaływań przewidziano następujące środki ochronne:

- nasadzenia pasów zieleni krajobrazowej o szerokości 10 – 15 m z zastosowaniem zróżnicowanej rodzimej roślinności drzewiastej i krzewiastej, dostosowanej do panujących na danym obszarze warunków siedliskowych,

- przyjęcie minimalnej szerokości pasa robót budowlanych, tak aby zniszczeniu uległa jak najmniejsza powierzchnia roślinności i siedlisk,

- przeprowadzenie całkowitej rekultywacji terenu po przeprowadzonych pracach.

Planowana obwodnica przebiega w pobliżu dwóch użytków ekologicznych (w odległości około 250 m i 450 m) oraz lasów ochronnych (w odległości około 170 m). Pozostałe formy ochrony przyrody znajdują się w znacznej odległości od planowanego przedsięwzięcia, najbliższy obszar sieci Natura 2000 – SOOS „Dolina Biebrzy” znajduje się w odległości około 6 km. Obwodnica Bargłowa Kościelnego nie będzie oddziaływać na ww. formy ochrony przyrody, ani też nie zagraża integralności obszarów zaliczonych do sieci Natura 2000.

 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal