Nauka naszą przyszłością
Dodane przez sptajno dnia Czerwiec 18 2002 11:28:33
Projekt finansowany jest z krajowych i wspólnotowych środków publicznych. Środki krajowe pochodzą z budżetu państwa, środki wspólnotowe – z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.Celem projektu jest wdrożenie programu rozwojowego ukierunkowanego na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. W projekcie ujęliśmy działania: 

* koncentrujące się na pomocy uczniom  wykazującym problemy w nauce, uczniom ze specjalnymi problemami edukacyjnymi (dodatkowe zajęcia lekcyjne, zajęcia wyrównawcze);
 
* ukierunkowane na pobudzanie aspiracji edukacyjnych i zainteresowań uczniów, rozwijanie umiejętności kluczowych, stosowanie nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych, aktywne funkcjonowanie w społeczności lokalnej ( koła zainteresowań, lekcje wyjazdowe, wycieczki);
 
* sprzyjające rozwijaniu umiejętności społecznych uczniów i kształtowaniu aktywnych postaw obywatelskich (współpraca, występy, konkursy, wycieczki, imprezy szkolne i środowiskowe).
 

Projektem będą objęci wszyscy uczniowie naszej szkoły w różnorodnych działaniach. Staraliśmy się, aby zaplanowane przez nas działania spełniały przede wszystkim cel nadrzędny – wyrównywanie szans edukacyjnych, ale żeby były też dla naszych uczniów atrakcyjne w realizacji, stąd znaczna część dotacji przeznaczona została na wycieczki i dowożenia na zajęcia realizowane poza szkołą, a ograniczyliśmy wynagrodzenia nauczycieli, wydatki na sprzęt trwały. Na wycieczkach wielodniowych zrealizujemy i utrwalimy treści edukacyjne wynikające z podstaw programowych wielu przedmiotów (np. j. polski, historia, przyroda, religia, wychowanie fizyczne). Dłuższe wyjazdy pozwolą również realizować ważne cele wychowawcze, zostaną w pamięci naszych uczniów jako niezapomniana przygoda z lat szkoły podstawowej.

Cele projektu:

*Pomoc uczniom wykazującym problemy w nauce; wyrównywanie zaburzeń, nieprawidłowości i deficytów rozwojowych na różnych etapach kształcenia.
*Rozwijanie umiejętności kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia poprawności językowej, rozumowania.
* Wzmocnienie motywacji uczniów do nauki.
* Dobre przygotowanie dzieci do kontynuowania nauki w gimnazjum.
* Pobudzanie aspiracji edukacyjnych i zainteresowań uczniów.
*Stosowanie przez uczniów nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.
* Rozwijanie umiejętności społecznych uczniów i aktywnych postaw.
*Rozwijanie zainteresowań podróżniczych; pokazanie piękna i bogactwa kulturowego naszej ojczyzny.
*Zaproponowanie uczniom różnych sposobów spędzania wolnego czasu, umożliwienie wyjazdu wakacyjnego.
* Korekcja wad postawy, zdobycie umiejętności pływania .
*Proponowanie uczniom różnorodnych i wartościowych form spędzania wolnego czasu.
* Umocnienie związków emocjonalnych z „małą ojczyzną”.
* Kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły.

W ramach projektu w szkole prowadzone są koła zainteresowań:

- koło literackie;
- koło matematyczne;
- koło informatyczne;
- koło ekologiczne;
- koło katechetyczne.

Od marca 2007 raz w tygodniu grupa uczniów wyjeżdża na basen do Augustowa. Uczymy się pływać, ale przede wszystkim jest świetna zabawa i relaks.

Oprócz tego w ramach projektu zrealizpwaliśmy:

1.      Wyjazd do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie: klasy III – VI: wrzesień, wycieczka jednodniowa z lekcją biblioteczną w Bibliotece Publicznej w Augustowie.

2.      Wyjazd do Biebrzańskiego Parku Narodowego na zajęcia edukacyjne: klasy III – VI - czerwiec 2007.

3.  Wyjazd do teatru dramatycznego do Białegostoku: klasy I - VI  - wrzesień.

4.  Wyjazd doTeatru Lalek i Muzeum Wojska w Białymstoku: klasy VI - III - grudzień.

5.   Wycieczka do Warszawy dla klas I -V: 2 dni – lipiec – wyjazd wakacyjny.

6.  Wycieczka do Krakowa- Wieliczki - Zakopanego-Częstochowy dla klas  III-VI: 4 dni – sierpień – wyjazd wakacyjny.

7.  Audycja muzyczna.