www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: INFORMACJA
Wiadomość dodana przez: admin (2011-05-09 12:03:53)

INFORMACJA

 

dotycząca zasad przyznawania stypendiów w ramach projektu "Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2011" - Poddziałanie 9.13 PO KL 2007 - 2013Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr VII/53/ll Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu "Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów2011"-Poddziałanie9.1.3 PO.KL2007-2013 (Dz. Urz. Woj. Pol. Nr 121, poz. 1376).

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczniów w nauce w roku szkolnym 2010/2011, za który przyznaje się stypendium składa się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku w terminie do dnia 15 lipca 2011 r., na formularzu określonym uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów oraz wnioski znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w dziale Edukacja: www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/.

Wszelkie uwagi i zapytania należy kierować do Referatu Edukacji (Departament Edukacji, Sportu i Turystyki: tel. (085) 74 97 536, III piętro, pokój 307).
adres tej wiadomości: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//news.php?id=757