www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Odpowiedzi na pytania do SIWZ Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.130.089,00.
Artykuł dodany przez: admin (2009-05-04 14:08:03)

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.130.089,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (330.089 zł) oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bargłów Kościelny (1.800.000 zł)” 

 

 Urząd Gminy Bargłów Kościelny informuje, że od jednego z oferentów wpłynęło pismo dotyczące zapytań do w/w przetargu.

 Pytanie nr 1

Czy zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji?

 Odpowiedź:

Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie określonym w art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn.zm.).

Pytanie nr 2

Czy w związku z zapisem rozdz. III ust. 9 Zamawiający przewiduje ograniczenie zabezpieczenia wekslowego tylko do kwoty kredytu, czy też możliwe jest aby weksel in blanco zabezpieczał całość zadłużenia (kapitał + odsetki + inne koszty)?

Odpowiedz:

Zamawiający nie przewiduje ograniczenia zabezpieczenia wekslowego tylko do kwoty kredytu. Zapis rozdz. III ust. 9 należy rozumieć, że zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco obejmuje całość zadłużenia Gminy wobec banku, tj. kapitał łącznie z odsetkami, prowizją i innymi kosztami.

 

Bargłów Kościelny, dn. 04.05.2009 r.
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=99