www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
Artykuł dodany przez: pawel (2019-09-23 12:08:03)

Bargłów Kościelny, dnia 23 września 2019 r.

WB.6733.3.2019.GK                                                                                                                                                      

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

 

                Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 05.09.2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu w dniu 05.09.2019 r.) z późniejszą zmianą, inwestora: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 19-950 Białystok, w imieniu którego działa Pełnomocnik Pan Tomasz Surowiec, TARE Sp. z o.o. ul. Składowa 12 lok. 211, 15-399 Białystok, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, na terenach nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi:

- obręb 0036 Nowiny Stare, gm. Bargłów Kościelny: 7, 8, 9/2, 9/3, 9/4, 10/5, 10/6, 10/7, 11/1, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 12/1, 12/2, 13/3, 13/5, 14/1, 15/1, 15/2, 16, 17/2, 18/1, 18/2, 27, 28, 29

- obręb 0032 Bargłówek, gm. Bargłów Kościelny: 36/16, 47/1, 36/14, 41, 42

dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia 15kV, stacji transformatorowej SN/nN i słupa energetycznego SN 15kV.

            Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 10 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie (16-320 Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47) zapoznać się z dokumentami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz wnieść uwagi i wnioski.

 

 

 (-) WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=959