www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Budowa hali stalowej – wiaty na sprzęt w Bargłowie Kościelnym
Artykuł dodany przez: admin (2009-03-18 13:13:40)Bargłów Kościelny: Budowa hali stalowej - wiaty na sprzęt w Bargłowie Kościelnym
Numer ogłoszenia: 67700 - 2009; data zamieszczenia: 18.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny , ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, faks 087 6424562.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.barglow.dt.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa hali stalowej - wiaty na sprzęt w Bargłowie Kościelnym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa hali stalowej - wiaty na sprzęt w Bargłowie Kościelnym.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.32.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium wynosi 3000,00 złotych słownie: trzy tysiące złotych 00/100 nalezy wpłacić na konto BS Bargłów Kościelny nr 30 9334 0001 0000 0000 0215 0003 Wadium może być wniesione w : a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu: a) udokumentowanie wykonania w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania tj. dniem ukazania się ogłoszenia o niniejszym przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli okres działania jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem, tzn. roboty polegające na budowie hali stalowej o kubaturze min. 1200M3,b) dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj. pełnienia funkcji kierownika budowy o specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Ww warunki zostaną uznane i spełnione, jezeli wykonawca złozy dokunenty o których mowa w punkcie 9 niniejszej specyfikacji..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia).. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy: - niezgodną z ustawą lub o treści nie odpowiadającej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, - zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, - wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, - zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny, - nieważnej na podstawie odrębnych przepisów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.barglow.hg.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.barglow.hg.pl/garaz.pdf

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.04.2009 godzina 09:00, miejsce: Miejsce: Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 47 pokój nr 5.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=95