www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY z dnia 2019-06-18
Artykuł dodany przez: pawel (2019-06-18 12:55:29)

Bargłów Kościelny, dnia 18 czerwca 2019 r.

WGN.6220.3.2019.PB

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

o wydaniu postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1213B Barszcze – Pruska – Tajno Łanowe – Netta Druga od km 0+000,00 do km 19+453,00

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.),

zawiadamiam

że w dniu 18 czerwca 2019 r. w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1213B Barszcze – Pruska – Tajno Łanowe – Netta Druga od km 0+000,00 do km 19+453,00 zostało wydane postanowienie WGN.6220.3.2019.PB o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

           Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku w opinii znak: WSTI.4220.44.2019.JW z dnia 24 maja 2019 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1213B Barszcze – Pruska – Tajno Łanowe – Netta Druga od km 0+000,00 do km 19+453,00 nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał opinię Nr 17/O/NZ/2019 z dnia 21 maja 2019 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1213B Barszcze – Pruska – Tajno Łanowe – Netta Druga od km 0+000,00 do km 19+453,00 nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

            Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku wydał opinię BI.RZŚ.436.412.2019.AN z dnia 04 czerwca 2019 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1213B Barszcze – Pruska – Tajno Łanowe – Netta Druga od km 0+000,00 do km 19+453,00 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia

            Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00 pokój nr 2.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. Organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronie czynny udział w każdym stadium postępowania przed wydaniem decyzji umożliwić jej wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) – zgodnie z którym zawiadomienie uznaje się za doręczone, stronom postępowania po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy

/-/

Radosław Wawiórko
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=942