www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Remont drogi gminnej nr 102876 B Tonyłka – Rumiejki w km0+000 do km 3+915 oraz nr 102859 B Nowiny Bargłowskie - Netta I
Artykuł dodany przez: admin (2009-03-11 14:03:02)Bargłów Kościelny: Remont drogi gminnej nr 102876 B Tonyłka - Rumiejki w km0+000 do km 3+915 oraz nr 102859 B Nowiny Bargłowskie - Netta II w km 0+000 do km 1+929
Numer ogłoszenia: 58576 - 2009; data zamieszczenia: 11.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny , ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, faks 087 6424562.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.barglow.dt.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej nr 102876 B Tonyłka - Rumiejki w km0+000 do km 3+915 oraz nr 102859 B Nowiny Bargłowskie - Netta II w km 0+000 do km 1+929.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont drogi gminnej nr 102876 B Tonyłka - Rumiejki w km 0+000 do km 3+915 oraz nr 102859 B Nowiny Bargłowskie - Netta II w km 0+000 do km 1+929. Charakterystyka i zakres oraz ilości do wykonania są opisane w załączonym do specyfikacji przedmiarze robót oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych. UWAGA! Zamawiający informuje, że w uzasadnionych przypadkach decyzją inspektora nadzoru wybrany w drodze przetargu wykonawca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów związanych ze zleceniem niezależnemu laboratorium drogowemu, wybranym przez Zamawiającego, przeprowadzeniem badań składu mieszanki mineralno - asfaltowej przed każdorazowym wbudowaniem, które to powinny dać wynik pozytywny (zaakceptowane przez inspektora nadzoru) spełniające wymagania szczegółowej specyfikacji technicznej . Ponadto po wbudowaniu mieszanki mineralno - asfaltowej na całym odcinku zostaną losowo wybrane przez inspektora nadzoru miejsca do pobrania próbek celem sprawdzenia składu mieszanki mineralno - asfaltowej oraz właściwego zagęszczenia zgodnego z szczegółową specyfikacją techniczną . Koszty te każdy z zainteresowanych oferentów powinien uwzględnić w cenie oferty. Jednocześnie informuje się, że roboty uznaje się za wykonane zgodnie z szczegółową specyfikacją techniczną i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15000,00 złotych słownie: Piętnaście tysięcy złotych 00/100 Wadium może być wniesione w jednej z kilku form określonych w SIWZ oraz ustawie Prawo Zamówień

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy mają dostarczyć niżej wymienione dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu - Spełnianie warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych; nie podleganie wykluczeniu z postępowania art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych; zgodność z warunkami przetargu 2) Wykaz osób - Sporządzić wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia w tym posiadających uprawnienia budowlane wymagane przepisami prawa budowlanego na stanowiskach. - kierownika budowy z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub drogowej a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Do oferty należy dołączyć kopie uprawnień oraz dokument stwierdzający przynależność do izby samorządu zawodowego. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden podmiot 3)Wykaz podmiotów - Sporządzić wykaz podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden podmiot 4) Wykaz robót budowlanych - Wykazanie wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykaz powinien zawierać co najmniej jedna taką robotę budowlaną. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden podmiot. 5) Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia - Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić, że wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny ofertowej brutto najpóźniej w terminie zawarcia umowy 6) Zobowiązanie, że wykonawca będzie odnawiać ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności - Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić, że będzie dokonywał odnawiania aktualnie posiadanej polisy OC (lub innego dokumentu ubezpieczenia) na czas obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia. 7) Warunki gwarancji - Wykonawca musi udzielić gwarancji na wykonane przez siebie roboty na czas minimum 36 miesięcy od daty odbioru tych prac 8) Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 9) Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS lub KRUS - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 10) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 11) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 12) Sprawozdanie finansowe - Sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres 13) Informacje z banku - Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 14) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - Przedłożyć Polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 15) Kosztorys ofertowy - scalony - Wykonawca winien do oferty załączyć kosztorys ofertowy ceny podanej w ofercie sporządzony według załączonego do SIWZ (przedmiaru robót) 16) Dowód wniesienia wadium - Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas związania ofertą, wadium i złączyć do oferty dowód jego wniesienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.barglow.dt.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.barglow.dt.pl/siwz.droga2.pdf

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.04.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 47 pokój nr 5.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=94