www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO
Artykuł dodany przez: pawel (2019-05-29 08:18:19)

Augustów, dnia 27.05.2019r.

 

AB-II.6740.1.19.2018

 

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

 o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej Nr 4/2019 z dnia 27.05.2019r.

 

            Zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1474) Starosta Augustowski zawiadamia że w dniu 27.05.2019r. po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Bargłów Kościelny złożonego w dniu 05.03.2019r., sprostowanego w dniu 20.03.2019r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowa drogi gminnej nr 102878B Nowiny Stare – Tajenko w zakresie: jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokości 4,50 – 5,50 m, zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni bitumicznej, przebudowy istniejącego przepustu drogowego i budowy nowych przepustów drogowych pod jezdnią główną i zjazdami, przebudowy i zabezpieczenia kolidujących odcinków sieci telekomunikacyjnej, wykonania cieków korytkowych z elementów prefabrykowanych. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych o nr ewid.: 645, 703 obręb Tajenko i 29, 31, 28, 30 obręb Nowiny Stare, gm. Bargłów Kościelny oraz na działkach, które powstały w wyniku podziału działek tj.:


Obręb Tajenko

584/1 (z podziału dz. 584 na dz. nr 584/1 i 584/2),

550/1 (z podziału dz. 550 na dz. nr 550/1 i 550/2),

551/1 (z podziału dz. 551 na dz. nr 551/1 i 551/2),

549/1 (z podziału dz. 549 na dz. nr 549/1 i 549/2),

587/1 (z podziału dz. 587 na dz. nr 587/1 i 587/2),

588/2 (z podziału dz. 588/1 na dz. nr 588/2 i 588/3),

589/8 (z podziału dz. 589/7 na dz. nr 589/8, 589/9 i 589/10),

589/9 (z podziału dz. 589/7 na dz. nr 589/8, 589/9 i 589/10),

590/2 (z podziału dz. 590/1 na dz. nr 590/2 i 590/3),

591/2 (z podziału dz. 591/1 na dz. nr 591/2 i 591/3),

593/3 (z podziału dz. 593/1 na dz. nr 593/3 i 593/4),

592/2 (z podziału dz. 592/1 na dz. nr 592/2 i 592/3),

559/3 (z podziału dz. 559/2 na dz. nr 559/3 i 559/4),

560/2 (z podziału dz. 560/1 na dz. nr 560/2, 560/3 i 560/4),

560/3 (z podziału dz. 560/1 na dz. nr 560/2, 560/3 i 560/4),

558/1 (z podziału dz. 558 na dz. nr 558/1 i 558/2),

557/1 (z podziału dz. 557 na dz. nr 557/1 i 557/2),

554/1 (z podziału dz. 554 na dz. nr 554/1 i 554/2),

553/1 (z podziału dz. 553 na dz. nr 553/1 i 553/2),

552/1 (z podziału dz. 552 na dz. nr 552/1 i 552/2),

583/2 (z podziału dz. 583/1 na dz. nr 583/2, 583/3 i 583/4),

583/3 (z podziału dz. 583/1 na dz. nr 583/2, 583/3 i 583/4),

585/1 (z podziału dz. 585 na dz. nr 585/1 i 585/2),

716/1 (z podziału dz. 716 na dz. nr 716/1 i 716/2),

Obręb Nowiny Stare

19/1 (z podziału dz. 19 na dz. nr 19/1, 19/2 i 19/3),

19/2 (z podziału dz. 19 na dz. nr 19/1, 19/2 i 19/3),

17/1 (z podziału dz. 17 na dz. nr 17/1 i 17/2),

20/1 (z podziału dz. 20 na dz. nr 20/1 i 20/2),

10/5 (z podziału dz. 10/4 na dz. nr 10/5 i 10/6),

11/5 (z podziału dz. 11/3 na dz. nr 11/5, 11/6 i 11/7),

11/6 (z podziału dz. 11/3 na dz. nr 11/5, 11/6 i 11/7),

13/3 (z podziału dz. 13/1 na dz. nr 13/3 i 13/4),

14/1 (z podziału dz. 14 na dz. nr 14/1, i 14/2),

15/1 (z podziału dz. 15 na dz. nr 15/1 i 15/2),

12/1 (z podziału dz. 12 na dz. nr 12/1 i 12/2),

13/5 (z podziału dz. 13/2 na dz. nr 13/5 i 13/6),

11/8 (z podziału dz. 11/4 na dz. nr 11/8 i 11/9),

21/1 (z podziału dz. 21 na dz. nr 21/1 i 21/2),

24/1 (z podziału dz. 24 na dz. nr 24/1, 24/2 i 24/3),

24/2 (z podziału dz. 24 na dz. nr 24/1, 24/2 i 24/3),

25/1 (z podziału dz. 25 na dz. nr 25/1 i 25/2),

26/1 (z podziału dz. 26 na dz. nr 26/1 i 26/2),

23/1 (z podziału dz. 23 na dz. nr 23/1 i 23/2),

18/1 (z podziału dz. 18 na dz. nr18/1 i 18/2),

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),

na działkach nr ewid. 646, 647/3 obręb Tajenko gm. Bargłów Kościelny w celu wykonania przebudowy skrzyżowań z drogą powiatową Nr 1223B Tajno Łanowe – Sosnowo – Kopiec – Huta – Podcisówek.

 

                Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 29.05.2019r., na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 29.05.2019r. do 12.06.2019r.

                W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna co oznacza, że nie można wnieść od niej odwołania do organu drugiej instancji ani zaskarżyć do sądu administracyjnego. Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie można wycofać.

                Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 13 przy ul. 3-Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

STAROSTA  AUGUSTOWSKI
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=938