www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY z dnia 2019-05-06
Artykuł dodany przez: pawel (2019-05-06 13:18:17)

Bargłów Kościelny, dnia 06 maja 2019 r.

WB.6733.1.2019.GK

 OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 23.04.2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu w dniu 23.04.2019 r.), inwestora: Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, w gminie Bargłów Kościelny, na terenach nieruchomości nr geod.: 456/3, w obrębie geod. Pomiany, dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku stacji uzdatniania wody, w tym zmianie konstrukcji dachowej.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 10 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie (16-320 Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47) zapoznać się z dokumentami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz wnieść uwagi i wnioski.

(-) WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNYadres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=934