www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Konserwacja oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Bargłow Kościelny.
Artykuł dodany przez: admin (2009-03-11 13:55:55)

 

Bargłów Kościelny: Konserwacja oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Bargłow Kościelny
Numer ogłoszenia: 58542 - 2009; data zamieszczenia: 11.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny , ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, faks 087 6424562.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.barglow.dt.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Bargłow Kościelny.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Konserwacja oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Bargłow Kościelny.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: - posiadają uprawnienia do wykonywania czynności niezbędnych do realizacji zamówienia; - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności: a) wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania. b) dysponują co najmniej: - dwoma pracownikami z uprawnieniami do wykonywania pracy na urządzeniach energetycznych pod napięciem do 1kV - jednym pracownikiem nadzoru z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami elektrycznymi w zakresie zgodnym z charakterem zamówienia, będącego członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego - jednym samochodowym podestem ruchomym z koszem izolowanym dopuszczonym do wykonywania prac na urządzeniach energetycznych pod napięciem do 1kV - atestowanym zestawem narzędzi do pracy w warunkach jak wyżej.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia).. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy: - niezgodną z ustawą lub o treści nie odpowiadającej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, - zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, - wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, - zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny, - nieważnej na podstawie odrębnych przepisów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.barglow.hg.pl/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.barglow.hg.pl/siwz.lampy.pdf

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 47 pokój nr 5.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=93