www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO
Artykuł dodany przez: pawel (2019-03-12 11:35:47)

Augustów, dnia 08.03.2019r.

 

AB-II.6740.1.15.2019

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późń. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1474)

 zawiadamiam

 że na wniosek Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 13.02.2019r. (sprostowany w dniu 28.02.2019r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka Nowa od km 0+000 do km 1+355 w zakresie: budowy drogi utwardzonej o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 3,50 m z poboczem gruntowym 1,25 m z zastosowaniem mijanek (szerokość jezdni w obrębie mijanek 5,00 m, szerokość pobocza w obrębie mijanek 0,75 m), przebudowy zjazdów indywidualnych o nawierzchni bitumicznej na szerokości korony drogi oraz zjazdu publicznego, przebudowy istniejących przepustów drogowych, przebudowy kolidującego kabla telekomunikacyjnego. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych o nr ewid.: 143/1, 168, 187, 195 obręb Kamionka Nowa gm. Bargłów Kościelny oraz na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

140/4 (z podziału dz. 140/1 na dz. nr 140/4 i 140/5),

193/3 (z podziału dz. 193 na dz. nr 193/3 i 193/4),

142/3 (z podziału dz. 142 na dz. nr 142/3 i 142/4),

144/3 (z podziału dz. 144 na dz. nr 144/3, 144/4 i 144/5),

144/4 (z podziału dz. 144 na dz. nr 144/3, 144/4 i 144/5),

149/3 (z podziału dz. 149 na dz. nr 149/3 i 149/4),

150/1 (z podziału dz. 150 na dz. nr 150/1 i 150/2),

196/3 (z podziału dz. 196 na dz. nr 196/3 i 196/4),

191/3 (z podziału dz. 191 na dz. nr 191/3, 191/4 i 191/5),

191/4 (z podziału dz. 191 na dz. nr 191/3, 191/4 i 191/5),

192/4 (z podziału dz. 192 na dz. nr 192/4 i 192/5),

190/3 (z podziału dz. 190 na dz. nr 190/3 i 190/4),

189/3 (z podziału dz. 189 na dz. nr 189/3 i 189/4),

180/3 (z podziału dz. 180 na dz. nr 180/3 i 180/4),

181/3 (z podziału dz. 181 na dz. nr 181/3 i 181/4),

173/3 (z podziału dz. 173 na dz. nr 173/3 i 173/4),

174/1 (z podziału dz. 174 na dz. nr 174/1 i 174/2),

176/3 (z podziału dz. 176 na dz. nr 176/3 i 176/4),

177/3 (z podziału dz. 177 na dz. nr 177/3 i 177/4),

178/3 (z podziału dz. 178 na dz. nr 178/3 i 178/4),

179/3 (z podziału dz. 179 na dz. nr 179/3 i 179/4)

172/3 (z podziału dz. 172 na dz. nr 172/3 i 172/4),

165/3 (z podziału dz. 165 na dz. nr 165/3 i 165/4),

166/1 (z podziału dz. 166 na dz. nr 166/1 i 166/2),

 

199/3 (z podziału dz. 199 na dz. nr 199/3 i 199/4),

171/1 (z podziału dz. 171 na dz. nr 171/1 i 171/2),

155/3 (z podziału dz. 155 na dz. nr 155/3, 155/4 i 155/5),

155/4 (z podziału dz. 155 na dz. nr 155/3, 155/4 i 155/5),

156/3 (z podziału dz. 156 na dz. nr 156/3 i 156/4),

183/5 (z podziału dz. 183 na dz. nr 183/4, 183/5 i 183/6),

183/4 (z podziału dz. 183 na dz. nr 183/4, 183/5 i 183/6),

184/3 (z podziału dz. 184 na dz. nr 184/3 i 184/4),

186/3 (z podziału dz. 186 na dz. nr 186/3 i 186/4),

188/3 (z podziału dz. 188 na dz. nr 188/3 i 188/4),

158/3 (z podziału dz. 158 na dz. nr 158/3 i 158/4),

161/3 (z podziału dz. 161 na dz. nr 161/3 i 161/4),

164/4 (z podziału dz. 164 na dz. nr 164/4, 164/5 i 164/6),

164/5 (z podziału dz. 164 na dz. nr 164/4, 164/5 i 164/6),

154/3 (z podziału dz. 154 na dz. nr 154/3 i 154/4),

151/3 (z podziału dz. 151 na dz. nr 151/3 i 151/4),

152/3 (z podziału dz. 152 na dz. nr 152/3 i 152/4),

147/4 (z podziału dz. 147 na dz. nr 147/4 i 147/5),

148/3 (z podziału dz. 148 na dz. nr 148/3 i 148/4),

159/3 (z podziału dz. 159 na dz. nr 159/3 i 159/4),

160/3 (z podziału dz. 160 na dz. nr 160/3 i 160/4),

201/3 (z podziału dz. 201 na dz. nr 201/3 i 201/4),

202/1 (z podziału dz. 202 na dz. nr 202/1, 202/2 i 202/3),

202/2 (z podziału dz. 202 na dz. nr 202/1, 202/2 i 202/3)

  (działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej), na działce nr ewid. 235 obręb Kamionka Nowa gm. Bargłów Kościelny, w celu wykonania przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1116B Bargłów Kościelny – Stara Kamionka – do dr Nr 16.

                 Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Augustowie, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie oraz w prasie lokalnej. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 12.03.2019r., na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 12.03.2019r. do 26.03.2019r.

                Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłaszać uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3-Maja 29 w pokoju nr 14 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 - 1500  w terminie do dnia 03.04.2019r.

 

                                                                                                                       STAROSTA  AUGUSTOWSKI
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=917