www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
Artykuł dodany przez: pawel (2018-11-02 08:49:41)

Bargłów Kościelny, dnia 31 października 2018 r.

O.6220.3.2018.PB

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

o wszczęciu postępowania administracyjnego,

przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia
i wystąpieniu do organów opiniujących

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), art. 73 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.),

Wójt Gminy Bargłów Kościelny zawiadamia

            że w dniu 28 sierpnia 2018 r. na wniosek, który złożył Pan Henryk Długołęcki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa jałownika do 280 DJP (łączna obsada zwierząt w gospodarstwie po rozbudowie około 450 DJP) zlokalizowanego w miejscowości Judziki, gmina Bargłów Kościelny, powiat augustowski, województwo podlaskie, które należy do grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 2 ust. 1 pkt. 51 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ze zm.).

      Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Bargłów Kościelny.

Jednocześnie informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa jałownika do 280 DJP (łączna obsada zwierząt w gospodarstwie po rozbudowie około 450 DJP) zlokalizowanego w miejscowości Judziki, gmina Bargłów Kościelny, powiat augustowski, województwo podlaskie.

W toku prowadzonego postępowania pismem z dnia 31 października 2018 r. wystąpiono o uzgodnienie i opnie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia do: 

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych I, ul. Sejneńska 13, 16-400 Suwałki – ze względu na ochronę środowiska;
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie, ul. Brzostowskiego 10, 16-300 Augustów – ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi;
  • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Białymstoku Zarząd Zlewni w Augustowie,
    ul. 29 Listopada 5, 16-300 Augustów
    – organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy
    z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

Wobec powyższego zawiadamiam strony oraz wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wnioskiem Inwestora, dotychczasową dokumentacją sprawy w tym raportem odziaływania na środowisko.

Dokumentacja powyższa jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30 – 15:30.

Informuję również o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanych podpisem elektronicznym) w terminie od 31 października 2018 r. do 01 grudnia 2018 r. włącznie (30 dni).

Uwagi można zgłaszać w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30 – 15:30, przesłać pisemnie na adres Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny lub na adres e-mail: barglow@barglow.dt.pl

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Wójt Gminy Bargłów Kościelny przez wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uwagi lub wnioski zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Uwagę lub wniosek należy opatrzeć imieniem, nazwiskiem, lub nazwą i adresem zgłaszającego.

 

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=903