www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
Artykuł dodany przez: admin (2007-03-20 08:21:19)

Bargłów Kościelny, 16 marca 2007 roku

 

 

WB.7322-2/07

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bargłów Kościelny,

 

w gminie Bargłów Kościelny

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVI/120/04 z dnia 26 sierpnia 2004 roku i nr XIII/138/05 z dnia 18 lutego 2005 roku Rady Gminy Bargłów Kościelny zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bargłów Kościelny, w gminie Bargłów Kościelny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 29 marca 2007 roku do 7 maja 2007 roku w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47 w godz. 800 do 1500, pokój Nr 3 .

Projekt planu obejmuje tereny części wsi Bargłów Kościelny, położone po obu stronach drogi krajowej Nr 61.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2007 roku w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny o godz. 1300 w pokoju Nr 3 .

Zgodnie z 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bargłów Kościelny, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2007 roku.(-)

WÓJT GMINY  

BARGŁÓW KOŚCIELNY
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=9