www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej z dnia 2018-06-21
Artykuł dodany przez: pawel (2018-06-25 18:42:56)

Augustów, dnia 21.06.2018r.

AB-II.6740.1.37.2018


OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1496 z późn. zm.) Starosta Augustowski zawiadamia że w dniu 21.06.2018r. po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu Augustowskiego reprezentowanego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie, złożonego w dniu 26.04.2018r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbiórka przepustu i budowa mostu w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami od km 0+000 do km 0+719 w ramach rozbudowy drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka w zakresie: rozbiórki istniejącego przepustu w km 0+253, budowy mostu w km 0+253 o konstrukcji z prefabrykowanych łupin żelbetowych, przebudowy przepustu drogowego Ø 80 cm w km 0+153, wykonania 1 szt. przejść dla zwierząt Ø 40 cm w km 0+643, wykonania nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz poboczy żwirowych, wykonania zjazdów indywidualnych i publicznych z betonu asfaltowego, wykonania koryt ściekowych wg. KPED, przebudowy i zabezpieczenia kolidujących odcinków sieci telekomunikacyjnej, przestawienie przydrożnego krzyża. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych o nr ewid.: 86/5, 84/1, 83/1, 187/1 obręb Bargłówka oraz na działkach powstałych w wyniku podziału nieruchomości tj: 217/1 (z podziału dz. 217 na dz. nr 217/1 i 217/2), 218/1 (z podziału dz. 218 na dz. nr 218/1 i 218/2), 18/1 (z podziału dz. 18 na dz. nr 18/1 i 18/2), 23/1 (z podziału dz. 23 na dz. nr 23/1 i 23/2), 85/3 (z podziału dz. 85 na dz. nr 85/3 i 85/4), 86/7 (z podziału dz. 86/6 na dz. nr 86/7 i 86/8), 27/1 (z podziału dz. 27 na dz. nr 27/1 i 27/2), 31/1 (z podziału dz. 31 na dz. nr 31/1 i 31/2), 159/1 (z podziału dz. 159 na dz. nr 159/1 i 159/2), 49/1 (z podziału dz. 49 na dz. nr 49/1 i 49/2), 51/1 (z podziału dz. 51 na dz. nr 51/1 i 51/2), 89/1 (z podziału dz. 89 na dz. nr 89/1, 89/2 i 89/3), 89/2 (z podziału dz. 89 na dz. nr 89/1, 89/2 i 89/3), 157/2 (z podziału dz. 157 na działki 157/1 i 157/2) (działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej), na działkach, na których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu:

działka 158 – wykonanie mostu z obrukowaniem dna i skarp rzeki

działki 159, 219 – wykonanie zjazdów

działka 86/1 – wykonanie zjazdu na szerokości placu manewrowego OSP Wólka Karwowska

działka 173 – założenie na kablu telekomunikacyjnym rury osłonowej pod projektowanym zjazdem

działka 163 – wykonanie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1213B

i na działce 162, obręb Bargłówka gm. Bargłów Kościelny, która w całości z mocy prawa stanie się własnością Powiatu Augustowskiego.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 25.06.2018r. na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 25.06.2018r. do 09.07.2018r.

Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 13 przy ul. 3-Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

STAROSTA AUGUSTOWSKI
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=883