www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Obwieszczenie Wójta Gminy Bargłów Kościelny
Artykuł dodany przez: pawel (2018-06-14 16:13:56)

Bargłów Kościelny, dnia 14 czerwca 2018 r.

WB.6733.2.2018.GK

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

 

                Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 09.05.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu w dniu 14.05.2018 r.) z uzupełnieniem wniosku z dnia 30.05.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu w dniu 01.06.2018 r.)  inwestora: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu której działa pełnomocnik: Waldemar Waszkiewicz Telan Stankiewicz Waszkiewicz SJ ul. Produkcyjna 102 lok. 120, 15-680 Białystok, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, w miejscowości Bargłów Dworny w gminie Bargłów Kościelny, na terenach nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi: 89/1, 90/1, 91, 92/4, 93/4, 95/2, 518/2, 98/2, 97/4, 513/2, 105/3, 106/2, 533/2, 115, 518/2, 114, 112/1, 113, 110/3, 108/1, 457/3, 457/2 w obrębie Bargłów Dworny, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN-15kV, nN-0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nN.

            Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 10 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z póżn. zm.) zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie (16-320 Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47) zapoznać się z dokumentami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz wnieść uwagi i wnioski.

 

 (-) WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=878