www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO
Artykuł dodany przez: pawel (2018-05-22 08:19:56)

Augustów, dnia 18.05.2018 r.

 

AB- II.6740.1.37.2018

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

             Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1496  z późn. zm.)

zawiadamiam

 że na wniosek z dnia 26.04.2018r. Zarządu Powiatu Augustowskiego reprezentowanego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie zostało wszczęte postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbiórka przepustu i budowa mostu w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami od km 0+000 do km 0+719 w ramach rozbudowy drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka w zakresie: rozbiórki istniejącego przepustu w km 0+253, budowy mostu w km 0+253 o konstrukcji z prefabrykowanych łupin żelbetowych, przebudowy przepustu drogowego Ø 80 cm w km 0+153, wykonania 1 szt. przejść dla zwierząt Ø 40 cm w km 0+643, wykonania nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz poboczy żwirowych, wykonania zjazdów indywidualnych i publicznych z betonu asfaltowego, wykonania koryt ściekowych wg KPED, przebudowy i zabezpieczenia kolidujących odcinków sieci telekomunikacyjnej, przestawienie przydrożnego krzyża. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych o nr ewid.: 86/5, 84/1, 83/1, 187/1 obręb Bargłówka oraz na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

217/1 (z podziału dz. 217 na dz. nr 217/1 i 217/2),

218/1 (z podziału dz. 218 na dz. nr 218/1 i 218/2),

18/1 (z podziału dz. 18 na dz. nr 18/1 i 18/2),

23/1 (z podziału dz. 23 na dz. nr 23/1 i 23/2),

85/3 (z podziału dz. 85 na dz. nr 85/3 i 85/4),

86/7 (z podziału dz. 86/6 na dz. nr 86/7 i 86/8),

27/1 (z podziału dz. 27 na dz. nr 27/1 i 27/2),

31/1 (z podziału dz. 31 na dz. nr 31/1 i 31/2),

159/1 (z podziału dz. 159 na dz. nr 159/1 i 159/2),

49/1 (z podziału dz. 49 na dz. nr 49/1 i 49/2),

51/1 (z podziału dz. 51 na dz. nr 51/1 i 51/2),

89/1 (z podziału dz. 89 na dz. nr 89/1, 89/2 i 89/3),

89/2 (z podziału dz. 89 na dz. nr 89/1, 89/2 i 89/3),

157/2 (z podziału dz. 157 na działki 157/1 i 157/2)

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do wykupu pod drogę publiczną),

na działkach, na których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu:

działka 158 – wykonanie mostu z obrukowaniem dna i skarp rzeki

działki 159, 219 – wykonanie zjazdów

działka 86/1 – wykonanie zjazdu na szerokości placu manewrowego OSP Wólka Karwowska

działka 173 – założenie na kablu telekomunikacyjnym rury osłonowej pod projektowanym zjazdem

działka 163 – wykonanie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1213B

i na działce 162, obręb Bargłówka gm. Bargłów Kościelny, która w całości z mocy prawa stanie się własnością Powiatu Augustowskiego.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Augustowie, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym oraz w prasie lokalnej. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 22.05.2018 r., na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 22.05.2018 r . do 05.06.2018 r.

                Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłaszać uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3-Maja 29 w pokoju nr 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 - 1500  w terminie do dnia 19.06.2018 r.

 STAROSTA AUGUSTOWSKI
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=870