www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
Zakup i dostawa żużlu paleniskowego na teren Gminy Bargłow Kościelny w ciągu roku 2009
Artykuł dodany przez: admin (2009-01-26 12:51:40)

WB.2222-1/09

Bargłow Kościelny , 2009-01-26

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WB.2222-1/09. Nazwa zadania: Zakup i dostawa żużlu paleniskowego na teren Gminy Bargłow Kościelny w ciągu roku 2009. Łączna ilość objęta zamówieniem: 7000 metrów sześciennych

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Urząd Gminy Bargłow Kościelny zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Urząd Gminy Bargłów Kościelny

ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

Strona: www.barglow.dt.pl

e-mail : barglow@barglow.dt.pl

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

 www.barglow.dt.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:

bezpłatnie w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Bargłów Kościelny , ul. Augustowska 47 , 16-320 Bargłów Kościelny w godz. 8:00 - 15:00.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zakup i dostawa żużlu paleniskowego na teren Gminy Bargłów Kościelny w ciągu roku 2009. Łączna ilość objęta zamówieniem 7000 metrów sześciennych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV : 60100000-9

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

61000000-9

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

31 grudnia 2009r

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

cena

100

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia:

2009-02-05 do godz. 10 : 00 w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy  Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny , pokój nr 2

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-02-05 o godz. 10 : 15 w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny , sala konferencyjna

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. od dnia 2009-02-05

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2009-01-26
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=87