www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
Artykuł dodany przez: pawel (2018-05-15 11:40:04)

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 339/2018 Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 15 maja 2018 r.

WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we wsi Brzozówka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka geod. nr 59/2 o pow. 0,02 ha, dla której Sąd Rejonowy Augustowie prowadzi księgę wieczystą SU1A/00015242/2.

 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka geodezyjna nr 59/2 o pow. 0,02 ha, która położona jest w obrębie ewidencyjnym Brzozówka, gm. Bargłów Kościelny dla której Sąd Rejonowy w Augustowie prowadzi księgę wieczystą SU1A/00013771/5.
 • Nieruchomość w kształcie prostokąta z bezpośrednim dostępem do drogi gminnej, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako Br-RIVa – 0,02 ha. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Na powyższą działkę nie wydano decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji celu publicznego. Jednocześnie informuję, że Rada Gminy, nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.), jak też uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 powyższej ustawy.
 • Termin zagospodarowania nieruchomości – od dnia zawarcia aktu notarialnego.
 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 727,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia siedem złotych 00/100).
 • Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona od podatku VAT, art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).
 • Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
 • Nieruchomość jest wolna od ciężarów i długów, roszczeń osób trzecich, nie jest przedmiotem postępowania sądowego ani zabezpieczeń, w tym bankowych.
 • Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 12:00 pokój nr 1 (Sala konferencyjna) w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium: 10% ceny wywoławczej tj. 72,70 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa złote 70/100) najpóźniej do dnia 18 czerwca 2018 r. na konto bankowe 30 9334 0001 0000 0000 0215 0003 Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.
 • Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
 • O ile do przetargu przystępuje jeden z małżonków, przed przystąpieniem do przetargu przedkłada komisji przetargowej oświadczenie współmałżonka na piśmie o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości objętej przetargiem.
 • Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 • Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli Nabywca nieruchomości zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym terminie.
 • Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na rzecz osób, które nie wygrały przetargu przelewem na ich konto - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,
 • Nabywca pokryje koszty związane z zawarciem aktu notarialnego, ewentualnego okazania granic.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 2,
tel. 087 642 40 91 wew. 18 lub 39.

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=865