www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
Artykuł dodany przez: pawel (2018-05-09 10:29:39)

Bargłów Kościelny, dnia 09 maja 2018 r.

O.6220.1.2018.PB

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.),

zawiadamiam

że w dniu 09 maja 2018 r. została wydana decyzja znak O.6220.1.2018.PB o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącej obory z powiększeniem stada do ok. 110 DJP na działce nr 569, w miejscowości Pomiany, gm. Bargłów Kościelny”.

            Z treścią decyzji, aktami sprawy (w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie, opinią Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Białymstoku Zarządu Zlewni w Augustowie) można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00 pokój nr 2.
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=863