www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO
Artykuł dodany przez: pawel (2018-05-07 14:52:27)

Augustów, dnia 07.05.2018r.

 

AB-II.6740.1.90.2017

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

o wydaniu decyzji umarzającej

 

                Zgodnie z art. 11f ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1496 z późn. zm.). 

zawiadamiam

 że na wniosek Powiatowego Zarząd Dróg w Augustowie ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów działającego w imieniu Zarządu Powiatu Augustowskiego zostało umorzone postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbiórce przepustu i budowie mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami od km 0+000 do km 3+490.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego.

 

                Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że z treścią decyzji umarzającej można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 13 przy ul. 3-Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

 

                                                                                                                             STAROSTA  AUGUSTOWSKI
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=859