www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej
Artykuł dodany przez: pawel (2018-04-09 14:40:37)

Augustów, dnia 09.04.2018r.

AB-II.6740.1.8.2018

 OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

 o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej

             Zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1496 z późn. zm.) Starosta Augustowski zawiadamia że w dniu 09.04.2018r. po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów, złożonego w dniu 12.01.2018r., zmieniony w dniu 22.01.2018r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102851B Kukowo – Borzymy w zakresie: budowy drogi utwardzonej o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 4,50÷5,50 m, budowy zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni bitumicznej, przebudowy istniejących przepustów drogowych, budowy systemu kanalizacji deszczowej polegającego na wykonaniu cieków korytkowych z elementów prefabrykowanych, wpustów deszczowych, studni rewizyjnych, rurociągu z tworzyw sztucznych z odprowadzeniem do rowu otwartego, wykonania odwodnienia jezdni w postaci rowów przydrożnych wraz z przepustami oraz zabezpieczenia podziemnych odcinków sieci uzbrojenia terenu. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych o nr ewid.: 124, 123, 23, 125, 130, 126 obręb Kukowo gm. Bargłów Kościelny oraz na działkach powstałych w wyniku podziału nieruchomości: 6/4 (z podziału dz. 6/2 na dz. nr 6/4 i 6/5), 7/2 (z podziału dz. 7/1 na dz. nr 7/2 i 7/3), 8/1 (z podziału dz. 8 na dz. nr 8/1 i 8/2), 13/1 (z podziału dz. 13 na dz. nr 13/1, 13/2 i 13/3), 13/2 (z podziału dz. 13 na dz. nr 13/1, 13/2 i 13/3), 14/1 (z podziału dz. 14 na dz. nr 14/1, 14/2 i 14/3), 14/2 (z podziału dz. 14 na dz. nr 14/1, 14/2 i 14/3), 26/1 (z podziału dz. 26 na dz. nr 26/1 i 26/2), 16/1 (z podziału dz. 16 na dz. nr 16/1 i 16/2), 17/1 (z podziału dz. 17 na dz. nr 17/1 i 17/2), 18/1 (z podziału dz. 18 na dz. nr 18/1 i 18/2), 24/1 (z podziału dz. 24 na dz. nr 24/1 i 24/2), 25/1 (z podziału dz. 25 na dz. nr 25/1 i 25/2), 29/1 (z podziału dz. 29 na dz. nr 29/1 i 29/2), 154/1 (z podziału dz. 154 na dz. nr 154/1 i 154/2), 35/8 (z podziału dz. 35/7 na dz. nr 35/8 i 35/9), 35/10 (z podziału dz. 35/6 na dz. nr 35/10 i 35/11), 35/12 (z podziału dz. 35/1 na dz. nr 35/12 i 35/13), 35/14 (z podziału dz. 35/4 na dz. nr 35/14, 35/15 i 35/16), 35/15 (z podziału dz. 35/4 na dz. nr 35/14, 35/15 i 35/16) 36/1 (z podziału dz. 36 na dz. nr 36/1 i 36/2), 107/1 (z podziału dz. 107 na dz. nr 107/1 i 107/2), 110/1 (z podziału dz. 110 na dz. nr 110/1 i 110/2), (działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej) i na działce nr ewid. 129 obręb Kukowo gm. Bargłów Kościelny, w stosunku do której zachodzi potrzeba czasowego zajęcia terenu pod wykonie połączenia drogi gminnej z drogą powiatową.

                Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego.

                Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 13 przy ul. 3-Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

STAROSTA AUGUSTOWSKI
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=846