www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Obwieszczenie
Artykuł dodany przez: admin (2018-02-12 15:19:25)

AB- II.6740.1.8.2018   Augustów, dnia 12.02.2018r.

 

OBWIESZCZENIE

  Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1496 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 12.01.2018r. Wójta Gminy Bargłów Kościelny, zmieniony w dniu 22.01.2018r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102851B Kukowo – Borzymy w zakresie: budowy drogi utwardzonej o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 4,50÷5,50 m, budowy zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni bitumicznej, przebudowy istniejących przepustów drogowych, budowy systemu kanalizacji deszczowej polegającego na wykonaniu cieków korytkowych z elementów prefabrykowanych, wpustów deszczowych, studni rewizyjnych, rurociągu z tworzyw sztucznych z odprowadzeniem do rowu otwartego, wykonania odwodnienia jezdni w postaci rowów przydrożnych wraz z przepustami oraz zabezpieczenia podziemnych odcinków sieci uzbrojenia terenu. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych o nr ewid.: 124, 123, 23, 125, 130,126 obręb Kukowo gm. Bargłów Kościelny oraz na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

 6/4 (z podziału dz. 6/2 na dz. nr 6/4 i 6/5),

7/2 (z podziału dz. 7/1 na dz. nr 7/2 i 7/3),

8/1 (z podziału dz. 8 na dz. nr 8/1 i 8/2),

13/1 (z podziału dz. 13 na dz. nr 13/1, 13/2 i 13/3),

13/2 (z podziału dz. 13 na dz. nr 13/1, 13/2 i 13/3),

14/1 (z podziału dz. 14 na dz. nr 14/1, 14/2 i 14/3),

14/2 (z podziału dz. 14 na dz. nr 14/1, 14/2 i 14/3),

26/1 (z podziału dz. 26 na dz. nr 26/1 i 26/2),

16/1 (z podziału dz. 16 na dz. nr 16/1 i 16/2),

17/1 (z podziału dz. 17 na dz. nr 17/1 i 17/2),

18/1 (z podziału dz. 18 na dz. nr 18/1 i 18/2),

24/1 (z podziału dz. 24 na dz. nr 24/1 i 24/2),

25/1 (z podziału dz. 25 na dz. nr 25/1 i 25/2),

29/1 (z podziału dz. 29 na dz. nr 29/1 i 29/2),

154/1 (z podziału dz. 154 na dz. nr 154/1 i 154/2),

35/8 (z podziału dz. 35/7 na dz. nr 35/8 i 35/9),

35/10 (z podziału dz. 35/6 na dz. nr 35/10 i 35/11),

35/12 (z podziału dz. 35/1 na dz. nr 35/12 i 35/13),

35/14 (z podziału dz. 35/4 na dz. nr 35/14, 35/15 i 35/16),

35/15 (z podziału dz. 35/4 na dz. nr 35/14, 35/15 i 35/16)

36/1 (z podziału dz. 36 na dz. nr 36/1 i 36/2),

107/1 (z podziału dz. 107 na dz. nr 107/1 i 107/2),

110/1 (z podziału dz. 110 na dz. nr 110/1 i 110/2),

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),

 na działce nr ewid. 129 obręb Kukowo gm. Bargłów Kościelny, do której Inwestor otrzymał zgodę na dysponowanie gruntem.

 Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

  Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłosić uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie
w pokoju nr 13 przy ul. 3-Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

 STAROSTA AUGUSTOWSKI

 

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=822