www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Artykuł dodany przez: admin (2017-11-23 15:04:05)

Urząd Gminy Bargłów Kościelny: Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Inwestycja z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 603266-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
Informacje dodatkowe:
-
I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Bargłów Kościelny, Krajowy numer identyfikacyjny 53404900000, ul. ul. Augustowska  47, 16320   Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 876 424 091, e-mail kasjanowicz@barglow.dt.pl, faks 876 424 562.
Adres strony internetowej (url): http://www.barglow.dt.pl, http://bip.ug.barglow.wrotapodlasia.pl
Adres profilu nabywcy: -
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
O. 271.11.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. „Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny”. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje między innymi: 1) przebudowę i nadbudowę budynku Stacji Uzdatniania Wody, 2) termomodernizację istniejącego budynku Stacji Uzdatniania Wody, 3) budowę studzienek buforowych – obiekty podziemne, 4) budowę fundamentów w celu montażu: - zewnętrznego zbiornika wody czystej o poj. 150 m3, - zewnętrznego agregatu prądotwórczego, 5) rozbudowę istniejącego ciągu technologicznego uzdatniania wody, 6) remont studni ujęcia Sw-1 wraz z budową skarpy i opaski, 7) budowę ogrodzenia dookoła studni ujęcia Sw-1, 8) budowę nawierzchni utwardzonej, wraz z zagospodarowaniem terenu, z niezbędnymi instalacjami i przyłączami zapewniającymi eksploatację budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, 9) budowę elektrowni fotowoltaicznej na dachu budynku, 10) przebudowę 10 sztuk przepompowni kanalizacji sanitarnej w zakresie całkowitej wymiany wyposażenia, uszczelnienia zbiornika, wymiany systemu sterowania. 3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowo-techniczna - załącznik nr 8 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45232150-8, 45210000-2, 45310000-3, 45252120-5, 45232100-3, 45311100-1, 44611500-1, 09331200-0, 45261215-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
-
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2362183.86
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Karwowski-Lipa Sp. jawna
Email wykonawcy: karwowski@karwowski-lipa.com.pl
Adres pocztowy: ul. Polna 2a
Kod pocztowy: 19-500
Miejscowość: Gołdap
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2904030
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2904030
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3597750
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 1438937.64
IV.8) Informacje dodatkowe:
-
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=809