www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
Artykuł dodany przez: pawel (2017-10-23 08:16:20)

Bargłów Kościelny, dnia 18 października 2017 r.
WB.6733.6.2017.GK
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 5 października 2017 r. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu której działa: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13 15-950 Białystok, pełnomocnik inwestora: Witold Polkowski, ul. Kręta 11, 16-300 Augustów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, w miejscowości Łąki Nad Rzeką Nettą, Pieńki, Tajenko, Tajno Podjeziorne w gminie Bargłów Kościelny, na terenach nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi:
Łąki Nad Rzeką Nettą: 536, 867, 866, 869, 871, 535/3, 535/4, 535/5
Pieńki: 203/1, 201/1, 202/1, 202/2, 199/3, 542
Tajenko: 647/3, 696, 590/1, 601/1, 602/3, 717, 604/3, 605, 642
Tajno Podjeziorne: 234,104/10, 229, 105/1, 231
dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV w postaci kabla ziemnego, budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej kablowej SN 15 kV, rozbiórce linii napowietrznej SN 15kV.
Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 10 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie (16-320 Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47) zapoznać się z dokumentami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz wnieść uwagi i wnioski.
Załatwienie sprawy, ze względu na jej charakter, nastąpi w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresów trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

(-) WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNYadres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=802