www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINYBARGŁÓW KOŚCIELNY.
Artykuł dodany przez: admin (2008-06-24 09:08:53)

  Bargłow Kościelny, dnia, 24 czerwca 2008 r

 

O.7614-3/08

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

 

 

 Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, z późn. zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. ), informuje się, iż w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania dla Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 102855 B Bargłów Kościelny - Zrobki od 0+000 km do 3+632,65 km zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Bargłow Kościelny, Solistówka, Żrobki została wydana Decyzja Nr O.7614-3/08-06 Wójta Gminy Bargłow Kościelny z dnia 24 czerwca 2008 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

 Z treścią decyzji można zapoznać się pok. Nr 2, na stanowisku ds. przygotowania inwestycji Urzędu Gminy Bargłow Kościelny w godzinach pracy urzędu.

 Zgodnie z art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty
w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Bargłów Kościelny w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art.127§ 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 kpa).

 Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 24 czerwca 2008 r.

 

  

  Wójt Gminy

 Andrzej Kwieciński
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=80