www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
Artykuł dodany przez: admin (2007-03-20 08:19:58)

Bargłów Kościelny, 16 marca 2007 roku

 

 

WB.7322-1/07

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

 

 

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bargłów Kościelny,

 

 

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XX/183/06 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 6 kwietnia 2006 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bargłów Kościelny w dniach od 4 kwietnia 2007 roku do 4 maja 2007 roku w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47 w godz. 800 do 1500, pokój Nr 3 .

Zmiana studium polega na wyznaczeniu nowego przebiegu trasy drogi krajowej Nr 61 (Obwodnica Bargłowa Kościelnego) Łomża – Grajewo - Augustów wraz z infrastrukturą techniczną z nią związaną.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2007 roku w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny o godz. 1200 w pokoju Nr 3.

Zgodnie z 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany Studium, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bargłów Kościelny, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2007 roku.

 

 

(-) WÓJT GMINY

 

BARGŁÓW KOŚCIELNY
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=8