www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we wsi Pruska
Artykuł dodany przez: pawel (2017-09-01 07:52:56)

WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we wsi Pruska oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka geod. nr 60/2 o pow. 0,14 ha, dla której Sąd Rejonowy Augustowie prowadzi księgę wieczystą SU1A/00015239/8.

 • Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka geodezyjna nr 60/2 o pow. 0,14 ha, która położona jest w obrębie ewidencyjnym Pruska, gm. Bargłów Kościelny dla której Sąd Rejonowy w Augustowie prowadzi księgę wieczystą SU1A/00015239/8.
 • Nieruchomość w kształcie zbliżonym do prostokąta, posiadająca bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej.
 • Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, drewnianym, krytym blachą i eternitem, składająca się z trzech lokali o łącznej powierzchni użytkowej 194,19m2.
 • Termin zagospodarowania nieruchomości – od dnia zawarcia aktu notarialnego. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 62 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące i zero groszy).
 • Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona od podatku VAT, art. 43 ust. 1 pkt. 10, 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.). Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
 • Nieruchomość jest wolna od ciężarów i długów, roszczeń osób trzecich, nie jest przedmiotem postępowania sądowego ani zabezpieczeń, w tym bankowych.
 • Przetarg odbędzie się w dniu 06 października 2017 r. o godz. 9:00 pokój nr 1 (Sala konferencyjna) w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium: 10% ceny wywoławczej tj. 6 200,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście złotych i zero groszy) najpóźniej do dnia 02 października 2017 r. na konto bankowe 30 9334 0001 0000 0000 0215 0003 Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.
 • Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli Nabywca nieruchomości zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym terminie.
 • Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na rzecz osób, które nie wygrały przetargu przelewem na ich konto - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 • Jeżeli do przetargu przystępuje jeden z małżonków, przed przystąpieniem do przetargu przedkłada komisji przetargowej oświadczenie współmałżonka na piśmie o wyrażeniu zgody na nabycie działki objętej przetargiem.
 • Nabywca pokryje koszty związane z zawarciem aktu notarialnego, ewentualnego okazania granic nieruchomości.
 • Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 2, tel. 087 642 40 91 wew. 18 lub 39.
Wójt Gminy
/-/
Andrzej Kwiecińskiadres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=786