www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
Artykuł dodany przez: pawel (2017-08-28 13:16:30)

Bargłów Kościelny, dnia 28 sierpnia 2017 r.
WB.6733.5.2017.GK
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY


Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 25 sierpnia 2017 r. Gminy Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, w miejscowości Pomiany w gminie Bargłów Kościelny, na terenie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 519/3 dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku świetlicy wiejskiej.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 10 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie (16-320 Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47) zapoznać się z dokumentami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz wnieść uwagi i wnioski.

Załatwienie sprawy, ze względu na jej charakter, nastąpi w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresów trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Zastępca Wójta
/-/
Radosław Wawiórkoadres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=784