www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Artykuł dodany przez: pawel (2017-07-13 10:52:58)

Bargłów Kościelny, dnia 13.07.2017 r.

Gmina Bargłów Kościelny

Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

 

Nr sprawy: O.271.5.2017     

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie gminy Bargłów Kościelny w ciągu 2017 roku” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Zgodnie z dyspozycją  art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy  Prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, tj. 211.942,90 zł brutto (słownie: dwieście jedenaście tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote 90/100).

W postępowaniu złożono 1 ofertę o wartości 343.170,00 zł brutto (słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt złotych 00/100).

Po analizie możliwości finansowych, Zamawiający stwierdził, iż w chwili obecnej nie ma możliwości zwiększenia kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zadania do ceny oferty z najniższą ceną.

W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione.

Załączniku do strony:

O.271.5.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu.pdf


Wójt

/-/

Andrzej Kwieciński

adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=771