www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Informacja z otwarcia ofert
Artykuł dodany przez: pawel (2017-07-13 09:58:13)

Bargłów Kościelny, dnia 12 lipca 2017 r.

Gmina Bargłów Kościelny

ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

O.271.5.2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) Gmina Bargłów Kościelny z siedzibą przy ul. Augustowskiej 47, 16-320 Bargłów Kościelny informuje, że dnia 12.07.2017 r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na „Zakup i dostawę pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie gminy Bargłów Kościelny w ciągu 2017 roku”.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 211.942,90 zł brutto. 

Przed upływem terminu składania ofert złożono 1 ofertę:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena (zł)

Termin realizacji dostawy od momentu zgłoszenia zapotrzebowania

1

Usługi Sprzętowe Paweł Zubrzycki

Lipniak 13

16-402 Suwałki

343.170,00

1 dzień

Wykonawca zaakceptował termin wykonania zamówienia i warunki płatności wskazane przez Zamawiającego w SIWZ.

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wójt Gminy

/-/

Andrzej Kwiecińśki

Załączniki do treści:

O.271.5.2017 Informacja z otwarcia ofert.pdf
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=770