www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
POSTANOWIENIE
Artykuł dodany przez: admin (2008-04-08 09:06:32)

Bargłów Kościelny, dnia 08 kwiecień 2008 r.

 

O.7614-2/08

 

POSTANOWIENIE

 

 Na podstawie art. 123 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 51 ust. 32 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z póżn. zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie i Starosty Powiatowego w Augustowie

 

postanawiam

 

nie nakładać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 102872 Tajno Stare – Tajno Podjeziorne od km. 0+000 do km 1+341,06 w obrębie geodezyjnym Tajno Stare, Tajno Podjeziorne Gm. Bargłow Kościelny.

 

 UZASADNIENIE

Z opinii wydanych przez:

 

1. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie – Postanowienie Nr 35/P/NZ/2008 z dnia 08 kwietnia 2008 roku,

2. Starosty Powiatu Augustowskiego - pismo Nr OS.7633/23/08 z dnia 04 kwietnia 2008 roku

 

wynika, że dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagany raport oddziaływania na środowisko.

Po uwzględnieniu treści powyższych opinii oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz zakresu miejsca i rodzaju robót stwierdzono, że planowana przedsięwzięcie nie wpłynie niekorzystnie na środowisko.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji postanowienia,

 

POUCZENIE

 

 Na niniejsze postanowienie służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Bargłów Kościelny w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Załączniki :

  1. Kserokopia postanowienia Starostwa Powiatowego w Augustowie
  2. Kserokopia postanowienia Powiatowego Inspektora Sanitarnego

 

Otrzymują:

 

  1. Starostwo Powiatowe Augustów
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Augustów
  3. a/a. adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=77