www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Regulamin PSZOK
Artykuł dodany przez: admin (2015-03-28 00:00:00)

ZARZĄDZENIE NR 56/2015

WÓJTA GMINY BARGŁOW KOŚCIELNY

z dnia 27 marca 2015 r.

 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 

 Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 Nr 45, poz. 236) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), stanowiący Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01 kwietnia 2015 r.

 

 Załącznik

 do zarządzenia Nr 56/2015

 Wójta Gminy Bargłów Kościelny

 z dnia 27 marca 2015 r.

 

 REGULAMIN

PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

§ 1. Regulamin określa sposób świadczenia usługi przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej PSZOK.

 § 2. PSZOK zlokalizowany jest przy oczyszczalni ścieków w Bargłowie Kościelnym.

§ 3. Prowadzącym PSZOK jest Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym z siedzibą w Bargłowie Kościelnym przy ul. Augustowskiej 47.

§ 4. PSZOK jest czynny pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy w godz. 9.00-14.00.

§ 5. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do PSZOK i rozładowują selektywnie zebrane odpady komunalne pod kontrolą pracownika PSZOK, który wskazuje miejsce ich zbierania.

§ 6. W PSZOK zbierane są odpady komunalne wymienione w uchwale Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bargłów Kościelny, tj.:

1) papier i tektura,

2) tworzywa sztuczne,

3) metale – drobny złom,

4) szkło kolorowe i bezbarwne,

5) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,

6) zużyte baterie i akumulatory,

7) przeterminowane leki i chemikalia,

8) zużyte opony.

§ 7. Selektywnie zebrane odpady komunalne wytworzone na terenie gminy Bargłów Kościelny i dostarczone do PSZOK, przyjmowane są nieodpłatnie w każdej ilości.

 § 8. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady posegregowane, bez zanieczyszczeń, dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne gromadzenie zgodnie z kategoriami odpadów wymienionymi w § 6, pod skutkiem odmowy przyjęcia.

 § 9. Do PSZOK nie będą przyjmowane:

1) materiały zawierające azbest,

2) papy,

3) szyby samochodowe,

4) szkło zbrojone i hartowane,

5) części samochodowe (zderzaki, reflektory itp.),

6) styropian,

7) odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),

8) odpady w opakowaniach cieknących.

9) odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach skrzynkach np. zawierających kilkanaście opakowań tego samego odpadu),

10) wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego,

11) odpady komunalne zmieszane,

12) odpadów zielonych,

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

14) budowlane i rozbiórkowe,

15) odpady zmieszane, niezwierające odpadów wymienionych w § 6 pkt. 1-8,

16) odpady od osób fizycznych w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,

17) odpady od przedsiębiorców i instytucji w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie inne niż odpady komunalne.

 § 10. Osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest zgłosić się do obsługi PSZOK celem weryfikacji dostarczonych odpadów oraz wskazania miejsca ich rozładunku.

§ 11. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu rodzaju dostarczonych odpadów oraz ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów.

§ 12. Nie będą przyjmowane do PSZOK odpady niezidentyfikowane, niewiadomego pochodzenia i składu. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

 § 13. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych pojemnikach, zawierających informacje o rodzaju odpadu.

§ 14. Obsługa PSZOK ma prawo zażądać od osoby dostarczającej odpady dokumentu potwierdzającego miejsca zamieszkania oraz dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Bargłów Kościelny. Na żądanie dostarczającego odpady, zostanie wystawione pisemne potwierdzenie faktu przyjęcia odpadów.

§ 15. Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia właściwego organu, wymagane przepisami prawa.

§ 16. W PSZOK prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady oraz ewidencja zbieranych i przekazywanych odpadów. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 § 17. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:

1) przestrzegania zaleceń pracownika PSZOK, w szczególności dotyczących miejsc gromadzenia odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK,

2) zachowania wymogów bezpieczeństwa.

 § 18. Regulamin korzystania z PSZOK jest dostępny na stronie internetowej www.barglow.dt.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

 

L.p.

Imię i nazwisko

Adres nieruchomości

ILOŚĆ

ILOŚĆ

 

 

 

PLASTIK/METALE

SZKŁO

MAKULATURA

RODZAJ ODPADU

(rtv, agd, meble, opony)

DATA

UWAGI

PODPIS PRZYJMUJĄCEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EWIDENCJA PRZYJETYCH ODPADÓW  KOMUNALNYCH NA PSZOK-U W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM


L.p.

Imię i nazwisko

Adres nieruchomości

ILOŚĆ

ILOŚĆ

 

 

 

PLASTIK/METALE

SZKŁO

MAKULATURA

RODZAJ ODPADU

(rtv, agd, meble, opony)

DATA

UWAGI

PODPIS PRZYJMUJĄCEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=760