www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102870B Tajenko-Tajno Łanowe od km 0+000
Artykuł dodany przez: pawel (2017-05-29 15:30:00)

Bargłów Kościelny, dnia 29.05.2017 r.


Gmina Bargłów Kościelny

ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny
(Oznaczenie zamawiającego)

Nr sprawy: O.271.3.2017

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102870B Tajenko-Tajno Łanowe od km 0+000 do km 2+312,94”, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Wykaz złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

Lp. Nazwa Oferenta

Liczba punktów w kryterium

cena

Liczba punktów w kryterium

okres gwarancji

Łączna punktacja
1

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków
60,00 28,57 88,57
2

Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych „KRUSZBET”

ul. Bakałarzewska 86

16-400 Suwałki
41,71 40,00 81,71
3

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe

Sp. akcyjna

ul. Przytorowa 24

16-400 Suwałki
36,30 28,57 64,87

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę STRABAG Sp. Z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została wybrana jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

Załącznik do treści:
SBizhub 28317052913401.pdf


Wójt Gminy

/-/

Andrzej Kwieciński

adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=755