www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
Artykuł dodany przez: pawel (2013-07-22 14:24:24)

Bargłów Kościelny, dnia 22 lipca 2013 r.
O.6220.7.2013
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

o wydaniu postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni słonecznej o mocy zainstalowanej 1 MW zlokalizowanej na działce nr 46/2 w obrębie ewidencyjnym Bargłów Dworny w Gminie Bargłów Kościelny"
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 213 poz. 1397),
zawiadamiam
że w dniu 07 grudnia 2016 r. w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni słonecznej o mocy zainstalowanej 1 MW zlokalizowanej na działce nr 46/2 w obrębie ewidencyjnym Bargłów Dworny w Gminie Bargłów Kościelny" zostało wydane postanowienie WB.6220.7.2013 o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00 pokój nr 2.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy (m. in. przedmiotowym postanowieniem, postanowieniem WSTI.4240.86.2013.AN w dniu 15 lipca 2013 r. (wpłynęło do urzędu 17 lipca 2013 r.) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz opinią Nr 11/O/NZ/2013 w dniu 09 lipca 2013 r. (wpłynęła do urzędu 09 lipca 2013 r.) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie).

Organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronie czynny udział w każdym stadium postępowania przed wydaniem decyzji umożliwić jej wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów. Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) – zgodnie z którym zawiadomienie uznaje się za doręczone, stronom postępowania po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=742