www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Artykuł dodany przez: admin (2017-03-03 09:37:06)

Bargłów Kościelny, 03 marca 2017
WB.6733.3.2017.GK

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 22 lutego 2017 r. P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, złożony przez pełnomocnika inwestora Pana Pawła Ponikowskiego Up-Telecom Sp. z o.o. ul. Łączna 24a, 03-113 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, w miejscowości Bargłów Dworny, w gminie Bargłów Kościelny, na terenie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym: 74/3, dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „AUG 4440 A" wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą.
Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 10 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie (16-320 Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47) zapoznać się z dokumentami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz wnieść uwagi i wnioski.


Otrzymują wg rozdzielnika:
1.    strony postępowania.
2.   a/a.

Wójt Gminy Bargłów Kościelny
/-/
Andrzej Kwieciński
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=740