www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Zmiany w ochronie drzew i krzewów
Artykuł dodany przez: pawel (2017-01-25 17:26:44)

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów. Najważniejsze zmiany dotyczą właścicieli prywatnych posesji, którzy mogą bez zezwolenia wyciąć drzewa i krzewy, pod warunkiem, że nie jest to związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Zmieniły się też zasady naliczania opłat za wycinkę oraz zmniejszyły się kary z tego tytułu.

Poniżej znajdują się najważniejsze zmiany wprowadzone do ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody na mocy ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. poz. 2249)

Wszystkie sytuacje, w których nie jest wymagane zezwolenie zawiera art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Dodatkowo rada gminy w drodze uchwały może wprowadzić inne odstępstwa od konieczności uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Przy sporządzeniu projektu uchwały rada gminy zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Odstępstwa od obowiązku uzyskania zewolenia na wycinkę drzew i krzewów nie wyłączają stosowania odrębnych przepisów (np. dotyczących ochrony zabytków, obszarów chronionych, ochrony gatunkowej itp.), w tym konieczności uzyskiwania stosownych zezwoleń.

OPŁATY
 • opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę centymetrów obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty;
 • opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty;
 • wysokość stawek opłat określa rada gminy w drodze uchwały, jednolicie dla wszystkich drzew lub krzewów albo je różnicując;
 • stawki te nie mogą przekroczyć odpowiednio 500 zł dla drzew i 200 zł dla krzewów, jednak gdy rada gminy nie określi opłat stosuje się maksymalne wysokości;
 • podwyższone zostały wymiary drzew i krzewów, w odniesieniu do których nie pobiera się opłat w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; w tym przypadku dla drzew zwolnienie z opłat obowiązuje, jeśli obwód pnia mierzonego na wysokości 130 cm nie przekracza:
  • 120 cm (było 75 cm) – dotyczy topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 80 cm (było 50 cm) – dotyczy pozostałych gatunków drzew; dla krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach zwolnienie z opłat obowiązuje, jeśli pokrywają grunt o powierzchni do 50 m2 (dotychczas kryterium tym był wiek – do 25 lat).
Wszystkie sytuacje, w których nie jest pobierana opłata zawiera art. 86 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Rada gminy w drodze uchwały może określić, że opłat za usunięcie drzewa lub krzewu nie nalicza się także w przypadku innych drzew lub krzewów.

KARY
 • administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia albo zgody posiadacza nieruchomości, bądź za zniszczenie drzew, ustala się jak dotychczas w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu;
 • nowością jest sytuacja jeśli usunięcie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, wtedy administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona gdyby takiego zwolnienia nie było (art. 89 ustawy o ochronie przyrody) - dotychczas kara ta wynosiła dwukrotność opłaty.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE (art. 4 ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach)
Do postępowań w sprawach o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed 1 stycznia 2017 r., stosuje się przepisy nowe. Chyba że opłata za usunięcie drzewa naliczona na ich podstawie byłaby wyższa niż opłata naliczona na podstawie przepisów dotychczasowych.
 
Do postępowań w sprawach o nałożenie administracyjnej kary pieniężnej, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed 1 stycznia 2017 r., stosuje się przepisy nowe. Chyba że kara pieniężna wymierzona na podstawie przepisów dotychczasowych, byłaby względniejsza.

W sprawach, w których wniosek o uzgodnienie projektu decyzji na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej wpłynął do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska (rdoś) do 31 grudnia 2016 r. i nie został jeszcze rozpatrzony, rdoś powinien umorzyć postępowanie w związku z brakiem podstawy prawnej (art. 105 par. 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego).

Jeśli jednak taki wniosek wpłynął po wejściu w życie nowych przepisów, czyli od 1 stycznia 2017 r., rdoś powinien wydać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, w związku z brakiem podstawy prawnej (art. 61a Kodeks postępowania administracyjnego).

Wycinka drzew lub krzewów a ochrona gatunkowa

Wycinka drzew lub krzewów a ochrona obszarowa i inne obiekty chronione

Wycinka drzew lub krzewów na nieruchomościach objętych ochroną konserwatora zabytków
 
Źródło: http://www.gdos.gov.pl/zmiany-w-ochronie-drzew-i-krzewowadres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=732