www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej
Artykuł dodany przez: pawel (2017-01-16 15:21:56)


Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

 1. Wójt Gminy Bargłów Kościelny, zgodnie z art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817), zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bargłów Kościelny w 2017 roku.
 2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.
 3. Tryb powołania i zasady działania komisji określa Rozdział 6 Uchwały Nr XI/108/2016 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 września 2016 roku w sprawie programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
 4. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.
 5. W skład komisji konkursowej do opiniowania ofert wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
  • nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,
  • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
 6. Zadaniem komisji konkursowej jest:
  • ocena merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,
  • proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego ,
  • proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,
  • rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.
 7. Zgłoszenia można składać na załączonym formularzu do 23 stycznia 2017 roku w Sekretariacie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny (pok. Nr 5) przy ul. Augustowskiej 47, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert – zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej”.

Zastępca Wójta

/-/

Radosław Wawiórko


Załączniki do treści
formularz zgloszeniowy.docx (DOCX, 12.96 KB)adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=731