www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OGŁOSZENIE
Artykuł dodany przez: pawel (2017-01-02 14:33:07)

OGŁOSZENIE

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bargłów Kościelny w 2017 roku

Na podstawie art. 11 ustawy ust. 2 i art. 13 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz uchwały Nr XI/108/2016 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 września 2016 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 Wójt Gminy Bargłów Kościelny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

 1.  Kultury fizycznej i sportu

1.1 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – organizacji obozu zimowego w okresie ferii zimowych w roku 2017 dla minimum 15 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Bargłów Kościelny - kwota: 20 000,00 zł

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na realizację.

I. Zasady przyznawania dotacji

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe, w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 w/w ustawy.
 2. Dotacje na realizację zadań przyznawane będzie po zawarciu pisemnej umowy.
 3. Zadania zgłoszone do konkursu muszą być przedmiotem działalności statutowej wnioskodawcy.
 4. Zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot. W przypadku oferty wspólnej należy wskazać podział działań oraz sposób reprezentacji podmiotów. W takim przypadku podmioty odpowiadają w równym stopniu za realizację zadania.
 5. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
 6. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest jej złożenie w wyznaczonym terminie.
 7. Złożona oferta musi być wypełniona w sposób czytelny i zgodny z wzorem ofert określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

Wzory ofert dostępne są:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bargłów Kościelny

2) w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny pokój nr 5 (sekretariat)

3) na stronie internetowej - www.barglow.dt.pl

 1. Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencji,

2) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów) - w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru,

 1. W przypadku składania przez ten sam podmiot więcej niż jedną ofertę dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników z odpowiednią adnotacją na pozostałych ofertach.
 2. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.
 3. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 4. Decyzję o wyborze ofert podejmuje Wójt Gminy Bargłów Kościelny, po zasięgnięciu opinii Komisji konkursowej.
 5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacja z jego realizacji. W przypadku akceptacji przyznanej kwoty dotacji oferent zobowiązany jest do dokonania korekty opisu poszczególnych działań, kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
 6. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
 7. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu, zawierająca nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego i wysokość przyznanych środków publicznych, zostanie opublikowana na stronie internetowej Gminy Bargłów Kościelny www.batglow.dt.pl . w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.
 8. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania.

 

II. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadania zgłoszone do konkursu ofert powinny być zrealizowane w okresie 21 styczeń – 5 luty 2017 r., przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie nie może nastąpić przed datą podpisania umowy. Do kosztów kwalifikowanych zadania będą zaliczone tylko wydatki poniesione od momentu podpisania umowy.
 2. Podmioty, które będą składać ofertę na realizację zadania powinny posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę zapewniające wykonanie zadania.
 3. Szczegółowe warunki realizacji zadań zostaną określone w umowie o wykonanie zadania.
 4. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 poz. 1300). Do sprawozdania należy dołączyć kserokopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem wszystkich faktur, rachunków, umów dokumentujących pokrycie kosztów ze środków pochodzących z dotacji.

Faktury, rachunki, umowy powinny zawierać sporządzony w sposób trwały opis zgodny z wymogami określonymi w Ustawie o rachunkowości. W/w informacje powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

Ponadto do sprawozdania należy dołączyć materiały potwierdzające faktyczne działania podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, zaproszenia, raporty, zdjęcia itp.)

III. Termin i miejsce składania ofert

 1. Oferty należy składać osobiście lub listownie do dnia 23 stycznia 2017 r. na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.
 2. Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.

IV. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty

Czynności poprzedzające wydanie opinii Komisji:

 1. Sprawdzenia ofert pod względem formalnym tj.:

1) zgodności oferty z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 poz. 1300)

2) kompletności niezbędnych załączników,

3) terminowości złożenia,

4) dokonuje pracownik Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, do którego zadań należą sprawy organizacji pozarządowych.

 1. Zaopiniowanie ofert przez Komisję Konkursową nastąpi w terminie do 20 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 2. Podmioty, których oferty nie spełniły wymagań, o których mowa w pkt. V ust.1 ppkt. 1 i 2 mogą zostać wezwane do uzupełnienia/poprawy złożonych ofert w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Oferty, które nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Przy rozpatrywaniu i opiniowaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

1) Merytoryczne: celowość i jakość przygotowania oferty, zakres rzeczowy, zasięg działania, zgodność oferty ze statutem oferenta, realność wykonania przedstawionego zadania oraz efekty i ich trwałość.

2) Finansowe: ocena i zasadność przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego.

3) Organizacyjne: ocena możliwości realizacji zadania publicznego

 1. Od rozstrzygnięcia konkursu ofert nie przysługuje odwołanie.
 2. Wójt zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu, jeżeli nie zostanie złożona żadna oferta lub żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu.
 3. Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

V. Informacja o zrealizowanych w roku 2015 i roku 2016 przez Gminę Bargłów Kościelny zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami

Rodzaj zadania

organizacje

pozarządowe

podmioty, o których mowa

w art.3 ust. 3 ustawy

2015 r.

2016 r. 2015 r. 2016 r.

Kultura fizyczna i sport

-

12 000 zł

-

-


Załączniki do treści:
D2016000130001.pdf
(PDF, 1.91 MB)
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=725