www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OBWIESZCZENIE Postanowienia Komisarza Wyborczego w Białymstoku
Artykuł dodany przez: pawel (2016-12-08 11:11:44)

P O S T A N O W I E N I E
KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU
z dnia 5 grudnia 2016 r.
o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego
Na podstawie art.20 ust.4 z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 706 ze zm. 1 ) w związku z prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 listopada 2016 r. - sygnatura akt II OSK 1934/16 oraz art.40a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz..112 ze zm. 2 ) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym, Komisarz Wyborczy w Białymstoku postanawia:

§ 1 Przeprowadzić referendum wojewódzkie w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.
§ 2. Określić treść pytania referendalnego w brzmieniu: Czy jest Pan/i za wybudowaniem w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego?
§ 3. Wyznaczyć datę referendum na niedzielę 15 stycznia 2017 r.
§ 4. Określić terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum jak w kalendarzu czynności stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego postanowienia.
§ 5. Ustalić wzór i treść karty do głosowania jak w załączniku Nr 2 do niniejszego postanowienia.
§ 6. Określić wzór i treść nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a jak w załączniku Nr 3 do niniejszego postanowienia.
§ 7. Wykonanie postanowienia powierzyć Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Marszałkowi Województwa Podlaskiego stosownie do przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym.
§ 8. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze województwa podlaskiego.

Pełna treść obwieszczenia:
OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Komisarz Wyborczy
w Białymstoku
Bogdan Łaszkiewiczadres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=719