www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
Artykuł dodany przez: pawel (2016-12-07 13:37:11)

Bargłów Kościelny, dnia 07 grudnia 2016 r.

O.6220.6.2016.PB

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

o wydaniu postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 102870B Tajenko-Tajno Łanowe, położnej w Gminie Bargłów Kościelny, pow. Augustowskim o łącznej długości 2,313 km”

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.),

zawiadamiam

że w dniu 07 grudnia 2016 r. w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 102870B Tajenko-Tajno Łanowe, położnej w Gminie Bargłów Kościelny, pow. Augustowskim o łącznej długości 2,313 km zostało wydane postanowienie O.6220.6.2016.PB o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00 pokój nr 2.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy (m. in. przedmiotowym postanowieniem, postanowieniem STI.4240.138.2016.AN w dniu 06 grudnia 2016 r. (wpłynęło do urzędu 06 grudnia 2016 r.) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz opinią Nr 43/O/NZ/2016 w dniu 30 listopada 2016 r. (wpłynęła do urzędu 01 grudnia 2016 r.) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie).

Organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronie czynny udział w każdym stadium postępowania przed wydaniem decyzji umożliwić jej wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) – zgodnie z którym zawiadomienie uznaje się za doręczone, stronom postępowania po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Bargłów Kościelny

/-/

Andrzej Kwieciński
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=718