www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Zaproszenie do składania ofert - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przekazanym z terenu gminy Bargłów Kościelny
Artykuł dodany przez: pawel (2016-11-22 14:56:56)

Bargłów Kościelny, dnia 22 listopada 2016 r.

Zaproszenie do składania ofert - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przekazanym z terenu gminy Bargłów Kościelny

I. Przedmiot zamówienia:

Gmina Bargłów Kościelny zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Wykonanie prac związanych z świadczeniem usług w zakresie przyjmowania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przekazanym z terenu gminy Bargłów Kościelny”.

Szacunkowa ilość – 20 psów z terenu Gminy Bargłów Kościelny.

Przedmiot zamówienia obejmuje wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Bargłów Kościelny oraz utrzymywanie i sprawowania opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

II. Warunki wymagane od Wykonawców:

 1. Zamawiający wymaga, aby oferent dysponował potencjałem technicznym oraz potencjałem ludzkim posiadającym wiedzę, doświadczenie, odpowiednie kwalifikacje i znajomość obowiązujących przepisów prawa do należytego wykonania zobowiązań przyjętych na podstawie niniejszej umowy i nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie przyjętych w niej zobowiązań.
 2. Do odławiania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Bargłów Kościelny, transporcie i utrzymywaniu ich w schronisku zapewniając im stosowną opiekę lekarsko-weterynaryjną,
 3. Przy odławianiu bezdomnych zwierząt do posługiwania się urządzeniami i środkami nie stwarzającymi zagrożenia dla życia, zdrowia ani zadawania cierpień odławianym zwierzętom,
 4. Do stosowania środków do przewozu odłowionych zwierząt spełniających warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt,
 5. Do stosowania obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt odłowionych przebywających w schronisku, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek,
 6. Do udostępniania informacji ze schroniska na temat każdego odłowionego zwierzęcia z terenu Gminy Bargłów Kościelny na każde wezwanie Zamawiającego,
 7. Do poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu gminy Bargłów Kościelny w tym zamieszczenia informacji na stronie internetowej schroniska o zwierzętach przeznaczonych do adopcji,
 8. Do przestrzegania przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) oraz rozporządzenia MSWiA z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania zwierząt (Dz. U. Nr 116 poz. 753) z późniejszymi zmianami
 9. Do zawarcia umowy z lekarzem weterynarii w celu zapewnienia opieki weterynaryjnej utrzymywanym zwierzętom, do 24 godzinnej gotowości (7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta) do odłowu i transportu bezdomnych zwierząt.

III. Termin realizacji zadania

Od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

IV. Cena ofertowa

 1. Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej.
 2. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu.
 3. Kwotę należy podać w PLN wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
 4. Najniższa, wskazana kwota zostanie uwzględniona jako najważniejszy czynnik wyboru danej oferty.

V. Termin i miejsce składania ofert

 1. Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie odławiania i transportu oraz utrzymania i sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku z terenu gminy Bargłów Kościelny w 2017 roku” do pokoju nr 5 Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny lub przesłać na adres Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, faksem 87 642 45 62, lub, e-mail:barglow@barglow.dt.pl do dnia 23 grudnia 2016 r. do godziny 15:00

VI. Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela

Paweł Bućkowski – inspektor ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami - pokój nr 2 Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, tel. 87 64 24 091 wew.18, w godzinach 8:00 – 15:00 za wyjątkiem dni wolnych ustawowo.

 1.  ZAMAWIAJĄCY UDZIELI ZAMÓWIENIA:

Wykonawcy, który spełniając opisane wyżej wymagania zaoferuje najniższą wartość brutto. Przez przyjęcie oferty do realizacji rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Z upoważnienia Wójta Gminy
/-/
Paweł Bućkowski
inspektor ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=713